Language of document :

Žaloba podaná 11. decembra 2016 – QI a iní/Komisia a ECB

(vec T-868/16)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: QI (Atény, Grécko) a 15 ďalších žalobcov (v zastúpení: S. Pappas a I. Ioannidis, lawyers)

Žalované: Európska komisia, Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

uložil Európskej únii a/alebo Európskemu systému centrálnych bánk (ESCB) povinnosť zaplatiť im sumy uvedené v žalobe ako náhradu škodu, ktorá im bola spôsobená z dôvodu ich údajnej protiprávnej účasti na reštrukturalizácii dlhu gréckej vlády v dôsledku aktivácie upravených doložiek o spoločnom postupe,

subsidiárne uložil Únii a/alebo Európskej centrálnej banke (ECB) povinnosť zaplatiť žalobcom sumy uvedené v žalobe ako náhradu škody, ktorá im bola spôsobená protiprávnym vylúčením veriteľov gréckeho verejného sektora z reštrukturalizácie dlhu gréckej vlády,

v každom prípade uložil ECB povinnosť zaplatiť žalobcom náhrady škody uvedenú v žalobe pre každého žalobcu, ktoré vyplývajú z protiprávneho vylúčenia ESCB z reštrukturalizácie dlhu gréckej vlády,

uložil ECB a/alebo Únii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú päť žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že zásahy Únia a/alebo ECB a ESCB boli vykonané ultra vires a v rozpore s článkami 120 až 126 ZFEÚ, článkom 127 a článkom 352 ods. 1 ZFEÚ.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že zásahy ECB a ESCB, najmä pokiaľ ide o vylúčenie ESCB z reštrukturalizácie, sú v rozpore s článkom 123 ZFEÚ.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že zásahy Únie a/alebo ECB a ESCB porušujú práva žalobcov vlastniť majetok chránené podľa článku 17 Charty základných práv Európskej únie.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že zásahy Únie a/alebo ECB a ESCB porušujú voľný pohyb kapitálu chránený článkom 63 ZFEÚ.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že zásahy Únie a/alebo ECB a ESCB porušujú práva žalobcov na rovnaké zaobchádzanie chránené článkom 20 Charty základných práv Európskej únie.

____________