Language of document :

Talan väckt den 11 december 2016 – QI m.fl. mot kommissionen och ECB

(Mål T-868/16)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: QI (Aten, Grekland) och 15 andra sökande (ombud: advokaterna S. Pappas och I. Ioannidis)

Svarande: Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

förplikta Europeiska unionen och/eller Europeiska centralbankssystemet (ESCB) att utge de belopp som anges i ansökan, vilka motsvarar den förlust som sökandena har åsamkats till följd av nämnda organs rättstridiga deltagande i omläggningen av den grekiska statsskulden då senare antagna klausuler om kollektivt handlande aktiverades,

i andra hand förplikta EU och eller Europeiska centralbanken (ECB) att till sökandena utge de belopp som anges i ansökan, vilka motsvarar den förlust som sökandena har åsamkats till följd av att kreditorerna i Greklands offentliga sektor rättstridigt nekades delta i omläggningen av den grekiska statskulden,

under alla omständigheter förplikta ECB att kompensera sökandena för den förlust som har åsamkats varje sökande individuellt och som är hänförlig till att ESCB rättstridigt uteslöts från omläggningen av den grekiska statskulden, och

förplikta ECB och/eller EU att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

Första grunden avser att EU och/eller ECB och ESCB agerade utanför sina befogenheter (ultra vires) och att deras handlingar strider mot artiklarna 120 FEUF – 127 FEUF och artikel 352.1 FEUF.

Andra grunden avser att ECB:s och ECBS:s handlingar och särskilt den omständigheten att ESCB uteslöts från skuldomläggningen strider mot artikel 123 FEUF.

Tredje grunden avser att EU och/eller ECB; s och ESCB:s handlingar kränker sökandenas egendomsrätt enligt artikel 17 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Fjärde grunden avser att EU:s och/eller ESB och ESCB:s handlingar kränker den fria rörligheten för kapital i artikel 63 FEUF.

Femte grunden avser att EU:s och/eller ECB:s och ESCB:s handlingar åsidosätter sökandenas rätt till likhet inför lagen i artikel 20 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

____________