Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Birkenhead (Förenade kungariket) den 30 december 2020 – BT mot Seguros Catalana Occidente, EB

(Mål C-708/20)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

County Court at Birkenhead

Parter i det nationella målet

Kärande: BT

Svarande: Seguros Catalana Occidente, EB

Tolkningsfrågor

Är det ett krav enligt artikel 13.3 i förordning (EU) nr 1215/20121 att den grund som den skadelidande åberopar för att väcka talan mot försäkringstagaren/den försäkrade rör en försäkringstvist?

För det fall att tolkningsfråga a) ska bevaras jakande, är den omständigheten att den talan som den skadelidande avser att väcka mot försäkringstagaren/den försäkrade bygger på samma faktiska omständigheter, och har väckts inom ramen för samma förfarande, som den direkta talan som har väckts mot försäkringsgivaren, tillräcklig för att motivera slutsatsen att den skadelidandes talan avser en försäkringstvist, trots att saken i målet mellan den skadelidande och försäkringstagaren/den försäkrade saknar samband med försäkring?

Vidare och alternativt, för det fall att tolkningsfråga a) ska besvaras jakande, är den omständigheten att det föreligger en tvist mellan försäkringsgivaren och den skadelidande rörande försäkringsvillkorens giltighet eller verkan tillräcklig för att motivera slutsatsen att den skadelidandes talan avser en försäkringstvist?

För det fall att tolkningsfråga a) ska besvaras nekande, är det tillräckligt att det enligt den lag som ska tillämpas på den direkta talan mot försäkringsgivaren är tillåtet att talan mot försäkringstagaren/den försäkrade prövas i samma rättegång?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, EUT l 351, 2012, s.1.