Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) dne 23. dubna 2021 – Norra Stockholm Bygg AB v. Per Nycander AB

(Věc C-268/21)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta domstolen

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Norra Stockholm Bygg AB

Žalovaná: Per Nycander AB

Další účastnice řízení: Entral AB

Předběžné otázky

Stanoví čl. 6 odst. 3 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů1 požadavek týkající se povinností zpřístupnit údaje rovněž ve vztahu k vnitrostátním procesním právním předpisům?

V případě kladné odpovědi na první otázku, je třeba podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů při rozhodování o zpřístupnění údajů, které zahrnuje zpracování osobních údajů, zohlednit rovněž zájmy subjektů údajů? Stanoví za takových okolností unijní právo nějaké podrobné požadavky týkající se způsobu přijetí tohoto rozhodnutí?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. 2016, L 119, s. 1).