Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sofiyski gradski sad (Bulgaaria) 26. aprillil 2021 – kriminaalasi HV süüdistuses

(kohtuasi C-266/21)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sofiyski gradski sad

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

HV

Eelotsuse küsimused

1. 1. – Kas kriminaalmenetluses tehtavad kohtulahendid, millega kohaldatakse süütegude korral, mis seisnevad liikluseeskirjade rikkumises ja ettevaatamatusest keskmise raskusega kehavigastuse tekitamises, teo toimepanija suhtes haldusõiguslikku mõjutusvahendit, mis seisneb teatud ajaks mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamises, kuuluvad nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsuse 2008/947/JSK vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kohtuotsuste ja vangistuse tingimisi kohaldamata jätmist käsitlevate otsuste suhtes, et teostada tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite järelevalvet, artikli 2 punkti 4 ja artikli 4 lõike 1 punkti d kohaldamisalasse?

1. 2. – Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta artikli 11 lõike 2 ja lõike 4 esimese kuni kolmanda lõigu sätted kujutavad endast liikmesriigi jaoks, kus alaliselt viibib selle riigi väljastatud juhiloa omanik, alust keelduda haldusõigusliku mõjutusvahendi tunnustamisest ja täitmisest, kui see mõjutusvahend määrati teises liikmesriigis liikluseeskirjade rikkumises ja ettevaatamatusest teisele isikule keskmise raskusega kehavigastuse tekitamises seisneva süüteo eest mootorsõiduki juhtimisõiguse ajutise äravõtmise kujul, kui tegu pandi toime ajal, mil teo toimepanijal oli algselt kohtuotsuse teinud liikmesriigi väljastatud juhiloa ümbervahetamise tulemusena tema elukohajärgse riigi väljastatud juhiluba?

____________