Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 21. ledna 2013 - Árpádu Kásler y Hajnalka Káslerné Rábai v. OTP Jelzálogbank Zrt.

(Věc C-26/13)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kúria

Účastníci původního řízení

Žalobce: Árpádu Kásler y Hajnalka Káslerné Rábai

Žalovaný: OTP Jelzálogbank Zrt.

Předběžné otázky

Je třeba vykládat čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách (dále jen "směrnice") v tom smyslu, že v případě dlužné částky z úvěru, který byl vyjádřen v cizí měně, ale ve skutečnosti vyplacen v tuzemské měně, a který má být vrácen spotřebitelem výlučně v národní měně, může být smluvní klauzule vztahující se ke směnnému kurzu cizí měny, která nebyla individuálně sjednána, součástí "definice hlavního předmětu smlouvy"?

Pokud tomu tak není, je třeba na základě druhé části věty čl. 4 odst. 2 směrnice mít za to, že rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem představuje odměnu, jejíž přiměřenost ve vztahu k poskytnuté službě nemůže být analyzována z hlediska její zneužívající povahy? Má v tomto ohledu nějaký vliv otázka, zda mezi finanční institucí a spotřebitelem byla uskutečněna devizová transakce?

Pokud by bylo třeba vykládat čl. 4 odst. 2 směrnice tak, že vnitrostátní soud rovněž může nezávisle na ustanoveních svého vnitrostátního práva zkoumat zneužívající povahu smluvních klauzulí, k nimž se vztahuje uvedený článek, jestliže tyto klauzule nejsou formulovány jasným a srozumitelným způsobem, je třeba tímto posledně zmíněným požadavkem rozumět, že smluvní klauzule mají být pro spotřebitele jasné a srozumitelné z gramatického hlediska, nebo že mají být též jasné a srozumitelné i ekonomické důvody použití smluvní klauzule a její souvislost s ostatními smluvními klauzulemi?

Je třeba vykládat čl. 6 odst. 1 směrnice a bod 73 rozsudku Soudního dvora ze dne 14. června 2012, Banco Español de Crédito SA v. Joaquín Calderón Camino (C-618/10, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí) v tom smyslu, že vnitrostátní soud nemůže ve prospěch spotřebitele odstranit [příčiny] neplatnosti zneužívající klauzule zahrnuté mezi obecné smluvní podmínky smlouvy o úvěru uzavřené se spotřebitelem, tak, že změní příslušnou klauzuli, která tvoří součást smlouvy, a to ani v případě, že pokud tak neučiní, smlouva nemůže být - po vypuštění uvedené klauzule - plněna na základě ostatních smluvních klauzulí? Je pro tyto účely relevantní, pokud vnitrostátní právo obsahuje předpis, který v případě vypuštění neplatné klauzule upraví [namísto ní] příslušnou právní otázku?

____________