Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 21. jaanuaril 2013 - Kásler Árpád ja Káslerné Rábai Hajnalka versus OTP Jelzálogbank Zrt.

(kohtuasi C-26/13)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kúria

Põhikohtuasja pooled

Hagejad ja vastustajad kassatsioonimenetluses: Árpád Kásler ja Káslerné Rábai Hajnalka

Kostja ja kassatsioonkaebuse esitaja: OTP Jelzálogbank Zrt.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (edaspidi: "direktiiv") artikli 4 lõiget 2 tuleb tõlgendada selliselt, et välisvaluutas kindlaks määratud, kuid tegelikult riigi kohalikus vääringus antud ning tarbija poolt ainult kohalikus vääringus tagasimakstava laenuvõla puhul võib lepingutingimusi, millega määratakse kindlaks vahetuskursid ja mida ei ole eraldi kokku lepitud, lugeda "lepingu põhiobjekti mõiste" alla kuuluvaks?

Juhul kui see ei ole nii, siis kas müügi- ja ostukursi erinevust saab direktiivi artikli 4 lõike 2 teise osa alusel lugeda selliseks tasuks, mille suhtes ei ole lubatud kontrollida, kas selle ja teenuse osutamise omavaheline vastavus on ebaõiglane või mitte? Kas selles osas omab tähtsust, et krediidiasutuse ja tarbija vahel toimus tegelikult rahavahetus?

2.    Juhul kui direktiivi artikli 4 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi kohus võib siseriikliku õiguse sätetest olenemata kontrollida, kas lepingutingimused on ebaõiglased või mitte, kui need ei ole selged ja arusaadavad, kas siis tuleb viimati esitatud nõude all mõista seda, et lepingutingimus peab tarbija jaoks olema iseenesest keeleliselt selge ja arusaadav või peavad lisaks sellele olema selged ja arusaadavad ka lepingutingimuse kohaldamise majanduslikud põhjused ja selle seos lepingu muude tingimustega?

3.    Kas direktiivi artikli 6 lõiget 1 ja kohtuotsuse C-618/10: Banco Español punkti 73 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi kohus ei või tarbijaga sõlmitava laenulepingu tüüptingimuste hulka kuuluva ebaõiglase tingimuse tühisust kaotada, muutes või täiendades antud lepingutingimust tarbija kasuks, kui lepingut ei saa muidu, allesjäänud lepingutingimuste alusel ja ilma nimetatud tingimuseta täita? Kas selles osas omab tähtsust asjaolu, et siseriiklikus õiguses esineb selline dispositiivne õigusnorm, milles antud õigusküsimust on reguleeritud, kui tühine lepingutingimus kaotatakse?

____________

1 - Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).