Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Kúria (Ungaria) la 21 ianuarie 2013 - Kásler Árpád și Káslerné Rábai Hajnalka/OTP Jelzálogbank Zrt.

(Cauza C-26/13)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Kúria

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Kásler Árpád și Káslerné Rábai Hajnalka

Pârâtă: OTP Jelzálogbank Zrt.

Întrebările preliminare

Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (denumită în continuare "directiva") trebuie interpretat în sensul că, în cazul unui credit exprimat într-o monedă străină, dar pus la dispoziţia împrumutatului în realitate în monedă națională și care trebuie rambursat de consumator exclusiv în monedă națională, clauza contractuală privind cursul de schimb al monedei, care nu a făcut obiectul unei negocieri individuale, poate fi inclusă în noţiunea "definirea obiectului contractului"?

În caz contrar, în temeiul celei de a doua expresii vizate la articolul 4 alineatul (2) din directivă, trebuie să se înțeleagă că diferența dintre cursul de schimb la vânzare şi cursul de schimb la cumpărare constituie o remuneraţie al cărei caracter adecvat în raport cu serviciul prestat nu poate fi analizată în vederea aprecierii caracterului său abuziv? Este determinant în această privință aspectul dacă s-a realizat efectiv o operațiune de schimb valutar între entitatea financiară și consumator?

În cazul în care articolul 4 alineatul (2) din directivă trebuie interpretat în sensul că instanța națională, independent de prevederile din dreptul său național, poate să examineze de asemenea caracterul abuziv al clauzelor contractuale la care face trimitere articolul menționat, în cazul în care clauzele respective nu sunt redactate în mod clar și inteligibil, trebuie să se înțeleagă prin această ultimă condiţie că respectiva clauză contractuală trebuie să fie prin ea însăşi clară și inteligibilă din punct de vedere gramatical pentru consumator sau, în plus, motivele economice care stau la baza aplicării clauzei contractuale, precum și relația dintre aceasta și celelalte clauze ale contractului trebuie să fie clare și inteligibile pentru același consumator?

Articolul 6 alineatul (1) din directivă și punctul 73 din Hotărârea Curții în cauza Banco Español de Crédito (C-618/10) trebuie să se interpreteze în sensul că instanța națională nu poate remedia, în beneficiul consumatorului, lipsa validității unei clauze abuzive incluse în condițiile generale ale unui contract de credit încheiat cu un consumator, modificând sau completând clauza contractuală respectivă dacă contractul nu poate exista în continuare, fiind format din clauzele rămase după eliminarea clauzei abuzive? În acest sens, este relevant că dreptul național cuprinde o dispoziție cu caracter supletiv, care reglementează aspectul juridic respectiv în lipsa prevederii nevalide?

____________