Language of document :

Vispārējās tiesas 2021. gada 22. septembra spriedums – NLMK/Komisija

(Lieta T-752/16) 1

(Dempings – Ķīnas un Krievijas izcelsmes konkrētu auksti velmētu plakanu tērauda velmējumu imports – Galīgs antidempinga maksājums – Regulas (EK) Nr. 1225/2009 18. pants (tagad – Regulas (ES) 2016/1036 18. pants) – Pieejamo faktu izmantošana – Regulas Nr. 1225/2009 3. panta 2. un 5. punkts (tagad – Regulas 2016/1036 3. panta 2. un 5. punkts) – Kaitējuma konstatēšana – Regulas Nr. 1225/2009 3. panta 7. punkts (tagad – Regulas 2016/1036 3. panta 7. punkts) – Cēloņsakarība – Regulas Nr. 1225/2009 2. panta 9. punkts un 9. panta 4. punkts (tagad – Regulas 2016/1036 2. panta 9. punkts un 9. panta 4. punkts) – Kaitējuma novēršana – Tiesības uz aizstāvību – Pušu procesuālo tiesību vienlīdzība – Labas pārvaldības princips – Pienākums norādīt pamatojumu – Samērīgums – Acīmredzamas kļūdas vērtējumā)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (Ļipetska, Krievija) (pārstāvji: D. O’Keeffe, solicitor, N. Tuominen un M. Krestiyanova, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: J.-F. Brakeland, K. Blanck un E. Schmidt)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji: O. Prost, A. Coelho Dias un S. Seeuws, advokāti)

Priekšmets

Prasība, kura ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar kuru tiek lūgts atcelt Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1328 (2016. gada 29. jūlijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Krievijas Federācijas izcelsmes auksti velmētu plakanu tērauda velmējumu importam (OV 2016, L 210, 1. lpp.).

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1     OV C 14, 16.1.2017.