Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 22. septembra 2021 – NLMK/Komisia

(vec T-752/16)1

(„Dumping – Dovozy určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii – Konečné antidumpingové clo – Článok 18 nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 18 nariadenia (EÚ) 2016/1036] – Použitie dostupných údajov – Článok 3 ods. 2 a 5 nariadenia č. 1225/2009 (teraz článok 3 ods. 2 a 5 nariadenia 2016/1036) – Určenie existencie škody – Článok 3 ods. 7 nariadenia č. 1225/2009 (teraz článok 3 ods. 7 nariadenia č. 2016/1036) – Príčinná súvislosť – Článok 2 ods. 9 a článok 9 ods. 4 nariadenia č. 1225/2009 (teraz článok 2 ods. 9 a článok 9 ods. 4 nariadenia 2016/1036) – Odstránenie škody – Právo na obranu – Rovnosť zbraní – Zásada riadnej správy – Povinnosť odôvodnenia – Proporcionalita – Zjavne nesprávne posúdenia“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Novolipeck Steel PJSC (NLMK) (Lipeck, Rusko) (v zastúpení: D. O’Keeffe, solicitor, N. Tuominen a M. Krestiyanova, advokátky)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland, K. Blanck a E. Schmidt, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: O. Prost, A. Coelho Dias a S. Seeuws, advokáti)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1328 z 29. júla 2016, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii (Ú. v. EÚ L 210, 2016, s. 1)

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Európskej komisie.

3.    Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 14, 16.1.2017.