Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Milano (Италия) на 12 май 2009 г. - Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Дело C-168/09)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Milano

Страни в главното производство

Ищец: Flos SpA

Ответник: Semeraro Casa e Famiglia SpA

Преюдициални въпроси

Трябва ли членове 17 и 19 от Директива № 98/71/ЕО1 да се тълкуват в смисъл, че при прилагане на национален закон на държава-членка, която по силата на тази директива е въвела в своя вътрешен правен ред защита на авторското право върху промишлени дизайни и модели, предоставената на такава държава-членка възможност да определи самостоятелно обхвата на защитата и условията, при които тя се предоставя може да ѝ позволи да изключи същата по отношение на промишлени дизайни и модели, за които макар да отговарят на необходимите условия за защита на авторското право, трябва да се счита, че са станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на законовите разпоредби за въвеждане във вътрешния правен ред защитата на авторското право за промишлени дизайни и модели, в случаите когато никога не са били регистрирани като промишлени дизайни и модели или когато срокът на съответната регистрация е вече изтекъл към тази дата?

В случай на отрицателен отговор на първия въпрос, трябва ли членове 17 и 19 от Директива № 98/71/ЕО да се тълкуват в смисъл, че при прилагане на национален закон на държава-членка, която по силата на тази директива е въвела в своя вътрешен правен ред защита на авторското право върху промишлени дизайни и модели, предоставената на такава държава-членка възможност да определи самостоятелно обхвата на защитата и условията, при които тя се предоставя може да ѝ позволи да изключи същата по отношение на промишлени дизайни и модели, за които макар да отговарят на необходимите условия за защита на авторското право, трябва да се счита, че са станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на законовите разпоредби за въвеждане във вътрешния правен ред защитата на авторското право за промишлени дизайни и модели, при положение че трето лице, което не е оправомощено от титуляра на авторското право върху тези промишлени дизайни и модели, вече е произвело и пуснало на пазара в тази държава продукти, реализирани в съответствие с тези промишлени дизайни и модели?

В случай на отрицателен отговор на първия и втория въпрос, трябва ли членове 17 и 19 от Директива № 98/71/ЕО да се тълкуват в смисъл, че при прилагане на национален закон на държава-членка, която по силата на тази директива е въвела в своя вътрешен правен ред защита на авторското право върху промишлени дизайни и модели, предоставената на такава държава-членка възможност да определи самостоятелно обхвата на защитата и условията, при които тя се предоставя може да ѝ позволи да изключи същата по отношение на промишлени дизайни и модели, за които макар да отговарят на необходимите условия за защита на авторското право, трябва да се счита, че са станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на законовите разпоредби за въвеждане във вътрешния правен ред защитата на авторското право за промишлени дизайни и модели, при положение че трето лице, което не е оправомощено от титуляра на авторското право върху тези промишлени дизайни и модели, вече е произвело и пуснало на пазара в тази държава продукти, реализирани въз основа на тези промишлени дизайни и модели, когато това изключване е предвидено за значителен период (който възлиза на десет години)?

____________

1 - ОВ L 289, стр. 28; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 24, стр.106.