Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - izteikts ar Tribunale di Milano (Itālija) 2009. gada 12. maija rīkojumu - Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA

(lieta C-168/09)

Tiesvedības valoda - itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Milano

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Flos SpA

Atbildētāja: Semeraro Casa e Famiglia SpA

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 98/71/EK 1 17. un 19. pants ir interpretējami tādā nozīmē, ka piemērojot dalībvalsts likumu, ar kuru saskaņā ar šo direktīvu valsts tiesību sistēmā tika ieviesta dizainparaugu tiesiskā aizsardzība, šai dalībvalstij paredzētā rīcības brīvība patstāvīgi noteikt, kādā mērā un ar kādiem nosacījumiem šī aizsardzība ir piešķirama, ietver arī tādu rīcības brīvību, pamatojoties uz kuru šo aizsardzību var liegt attiecībā uz tiem dizainparaugiem, kas - neraugoties uz to, ka tie atbilst autortiesību aizsardzības ietvaros noteiktajām prasībām - ir jāuzskata par tādiem, kas bija nodoti atklātībā pirms datuma, kurā stājās spēkā tiesību noteikumi, ar kuriem valsts tiesību sistēmā tika ieviesta dizainparaugu tiesiskā aizsardzība, ja tie nekad nav bijuši reģistrēti kā dizainparaugi vai arī ja attiecīgās reģistrācijas periods jau ir beidzies?

Noraidošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā, vai Direktīvas 98/71/EK 17. un 19. pants ir interpretējami tādā nozīmē, ka piemērojot dalībvalsts likumu, ar kuru saskaņā ar šo direktīvu valsts tiesību sistēmā tika ieviesta dizainparaugu tiesiskā aizsardzība, šai dalībvalstij paredzētā rīcības brīvība patstāvīgi noteikt, kādā mērā un ar kādiem nosacījumiem šī aizsardzība ir piešķirama, ietver tādu rīcības brīvību, pamatojoties uz kuru šo aizsardzību var liegt attiecībā uz tiem dizainparaugiem, kas - neraugoties uz to, ka tie atbilst autortiesību aizsardzības ietvaros noteiktajām prasībām - ir jāuzskata par tādiem, kas bija nodoti atklātībā pirms datuma, kurā stājās spēkā tiesību noteikumi, ar kuriem valsts tiesību sistēmā tika ieviesta dizainparaugu tiesiskā aizsardzība, un kurus trešā persona - bez dizainparauga tiesību īpašnieka atļaujas - pamatojoties uz attiecīgo dizainparaugu, jau ražo un tirgo attiecīgajā dalībvalstī?

Noraidošas atbildes uz pirmo un otro jautājumu gadījumā, vai Direktīvas 98/71/EK 17. un 19. pants ir interpretējami tādā nozīmē, ka piemērojot dalībvalsts likumu, ar kuru saskaņā ar šo direktīvu valsts tiesību sistēmā tika ieviesta dizainparaugu tiesiskā aizsardzība, šai dalībvalstij paredzētā rīcības brīvība patstāvīgi noteikt, kādā mērā un ar kādiem nosacījumiem šī aizsardzība ir piešķirama, ietver tādu rīcības brīvību, pamatojoties uz kuru šo aizsardzību var liegt attiecībā uz tiem dizainparaugiem, kas - neraugoties uz to, ka tie atbilst autortiesību aizsardzības ietvaros noteiktajām prasībām - ir jāuzskata par tādiem, kas bija nodoti atklātībā pirms datuma, kurā stājās spēkā tiesību noteikumi, ar kuriem valsts tiesību sistēmā tika ieviesta dizainparaugu tiesiskā aizsardzība, un kurus trešā persona - bez dizainparauga tiesību īpašnieka atļaujas - pamatojoties uz attiecīgo dizainparaugu, jau ražo un tirgo attiecīgajā dalībvalstī, ja aizsardzība tiek liegta uz būtisku laika periodu (uz desmit gadiem)?

____________

1 - OV L 289, 28. lpp.