Language of document :

Иск, предявен на 16 юни 2007 г. - Collotte / Комисия

(Дело F-58/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Pascal Collotte (Overijse, Белгия) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението, публикувано в "Административни данни" № 55-2006 от 17 ноември 2006 г., да не се включи името на ищеца в списъка на предложените за повишение длъжностни лица от степен A*11 в A*12 в "Процедура за повишаване за 2006 г." и следователно - решението да не бъде повишен,,

да се осъди ответникът да заплати сумата от 25000 EUR като обезщетение за неимуществени и за имуществени вреди и за накърняване на кариерата на ищеца, под условие за възможно увеличаване или намаляване на сумата в хода на производството,

да се осъди ответника.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, бивш временен служител, назначен като длъжностно лице със степен A*11 от 16 април 2004 г., вследствие успешно представяне на вътрешен конкурс, е определен като неотговарящ на условията за повишение в процедурата за повишаване за 2006 г. поради това, че не е доказал способността си да работи на трети език съгласно член 45, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (наричан по-нататък "Правилникът") и че не може да се ползва от изключението, предвидено за длъжностните лица, които имат две години стаж с тази степен към 1 април 2006 г.

В подкрепа на своя иск, ищецът навежда четири правни основания, като първото от тях се отнася до нарушение на член 45 от Правилника и до това, че ръководството е допуснало явни грешки в преценката си. По-конкретно, ищецът изтъква, че по смисъла на преходните разпоредби на член 11 от Приложение XIII на Правилника, член 45, параграф 2 от Правилника не трябва да се прилага по отношение на процедура за повишаване за 2006 г., още повече, че нормите за приложение на тази уредба са окончателно приети едва през декември 2006 г. Поради това, че към август 2006 г. не е бил информиран за приложимостта на въпросната уредба за неговия случай, ищецът твърди, че не е имал достъп до необходимото обучение, за да достигне своевременно до уменията за работа с трети език.

Второто правно основание е свързано с нарушаване на дълга за полагане на грижа, на принципите за добра администрация и за добро управление, както и с наличието на злоупотреба с власт. Ищецът изрично подчертава, че ръководството не е имало право да приложи спрямо него член 45, параграф 2 от Правилника в последния момент.

Третото правно основание е свързано с нарушаване на принципа за защита на оправданите правни очаквания и на принципа на правната сигурност. Службите на Комисията били предоставили на ищеца ясни и непротиворечиви гаранции относно неприлагането към неговия случай на новите изисквания, заложени в член 45, параграф 2 от Правилника.

Четвъртото правно основание е свързано с нарушаване на принципа на равното третиране на персонала, на недискриминация и на пропорционалност. Към ищеца е било проявено неблагоприятно третиране,в сравнение с други временни служители, назначени вследствие на вътрешен конкурс, които за разлика от ищеца са били назначени за длъжностни лица от 1 януари 2004 г.

____________