Language of document :

16. juunil 2007 esitatud hagi - Collotte versus komisjon

(Kohtuasi F-58/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Pascal Collotte (Overijse, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada otsus jätta hageja nimi kandmata "2006. aasta edutamise" raames palgaastmelt A*11 palgaastmele A*12 edutatute nimekirja ja seega otsus mitte teda edutada, mis on avaldatud 17. novembri 2006. aasta Haldusteatajas nr 55-2006;

mõista kostjalt hüvitisena hagejale tekitatud materiaalse ja moraalse kahju ja tema karjääri kahjustamise eest välja summa 25 000 eurot, mida võib kohtumenetluse jooksul suurendada ja/või vähendada;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on endine ajutine teenistuja ja kes nimetati sisekonkursi eduka läbimise järel 16. aprillist 2004 ametisse ametnikuna palgaastmele A*11, tunnistati 2006. aasta edutamise raames edutamiseks mittekõlblikuks, kuna ta ei tõestanud oma suutlikkust töötada kolmandas keeles vastavalt Euroopa Ühenduste personalieeskirjade (edaspidi "personalieeskirjad") artikli 45 lõikele 2 ja kuna tema suhtes ei saanud kohaldada nendele ametnikele laienevat erandit, kellel on 1. aprilli 2006. aasta seisuga oma palgaastmel kaks aastat teenistusstaaži.

Oma hagi toetuseks esitab hageja neli väidet, millest esimene tuleneb personalieeskirjade artikli 45 rikkumisest ning asjaolust, et administratsioon on teinud ilmseid hindamisvigu. Hageja väidab eelkõige, et personalieeskirjade XIII lisa artikli 11 üleminekusätete kohaselt ei oleks personalieeskirjade artikli 45 lõige 2 pidanud 2006. aasta edutamistele laienema, eriti kui võtta arvesse, et osutatud sätte rakendussätted võeti vastu alles 2006. aasta detsembris. Kuna hagejale anti alles 2006. aasta augustis teada, et kõnealune säte on tema suhtes kohaldatav, ei olnud tal oma sõnul juurdepääsu vajalikule koolitusele, et olla aegsasti suuteline töötama kolmandas keeles.

Teine väide tuleneb hoolitsemiskohustuse, hea halduse ja hea juhtimistava põhimõtete rikkumisest ning võimu kuritarvitamisest. Hageja väidab muu hulgas, et administratsioonil ei olnud õigust kohaldada tema suhtes viimasel hetkel personalieeskirjade artikli 45 lõiget 2.

Kolmas väide tuleneb õiguspärase ootuse põhimõtte ja õiguskindluse põhimõtte rikkumisest. Hageja on saanud komisjoni talitustelt konkreetsed ja üksteisega kattuvad kinnitused selle kohta, et tema puhul ei kohaldata personalieeskirjade artikli 45 lõikes 2 sätestatud uut nõuet.

Neljas väide tuleneb võrdse kohtlemise, mittediskrimineerimise ja proportsionaalsuse põhimõtete rikkumisest. Hageja pandi ebasoodsamasse olukorda võrreldes teiste ajutiste teenistujatega, kes pärast sisekonkursi läbimist, mis annab õiguse alalisele ametisse nimetamisele, määrati erinevalt hagejast ametnikeks juba 1. aprillil 2004.

____________