Language of document :

Kanne 16.6.2007 - Collotte v. komissio

(Asia F-58/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pascal Collotte (Overijse, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

päätös olla sisällyttämättä kantajan nimeä palkkaluokasta A*11 palkkaluokkaan A*12 ylennettyjen luetteloon vuoden 2006 ylennyskierroksella ja näin ollen päätös olla ylentämättä häntä, sellaisena kuin kyseinen päätös julkaistiin 17.11.2006 hallinnollisissa tiedonannoissa nro 55-2006, on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan korvauksena henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta sekä kantajan uralle aiheutuneesta vahingosta 25 000 euron suuruinen määrä, jonka suurentamiseen ja/tai pienentämiseen menettelyn aikana varataan mahdollisuus

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajaa, joka oli aikaisemmin väliaikainen toimihenkilö ja joka nimitettiin palkkaluokkaan A*11 kuuluvaksi virkamieheksi 16.4.2004 hänen menestyttyään sisäisessä kilpailussa, ei katsottu ylennyskelpoiseksi vuoden 2006 ylennyskierroksella, koska hän ei ollut osoittanut kykyään työskennellä kolmannella kielellä Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 45 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja koska häneen ei voitu soveltaa niiden virkamiesten osalta säädettyä poikkeusta, jotka olivat palvelleet palkkaluokassaan kaksi vuotta 1.4.2006.

Kantaja esittää kanteensa tueksi neljä kanneperustetta, joista ensimmäinen perustuu henkilöstösääntöjen 45 artiklan rikkomiseen ja siihen, että hallinto on tehnyt ilmeisiä arviointivirheitä. Kantaja väittää erityisesti, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevassa 11 artiklassa säädettyjen siirtymäsäännösten mukaan henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohtaa ei olisi pitänyt soveltaa vuoden 2006 ylennyskierroksella, etenkin koska kyseisen säännöksen soveltamissäännökset valmistuivat vasta joulukuussa 2006. Koska kantajaa informoitiin vasta elokuussa 2006 siitä, että kyseistä säännöstä sovelletaan hänen tapaukseensa, hän väittää, että hän ei päässyt tarvittavaan koulutukseen hankkiakseen hyvissä ajoin kyvyn työskennellä kolmannella kielellä.

Toinen kanneperuste perustuu huolellisuusvelvollisuuden rikkomiseen, hyvän hallintotavan periaatteen loukkaamiseen ja harkintavallan väärinkäyttöön. Kantaja väittää muun muassa, että hallinnolla ei ollut oikeutta soveltaa häneen viime hetkellä henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohtaa.

Kolmas kanneperuste perustuu luottamuksensuojan periaatteen ja oikeusvarmuuden periaatteen loukkaamiseen. Komission yksiköt antoivat kantajalle täsmällisiä ja yhtäpitäviä vakuutuksia siitä, että hänen tapaukseensa ei sovelleta henkilöstösääntöjen 45 artiklassa 2 kohdassa olevaa uutta vaatimusta.

Neljäs kanneperuste perustuu henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun periaatteen, syrjintäkiellon periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen. Kantaja asetettiin epäedulliseen asemaan muihin väliaikaisiin toimihenkilöihin nähden, jotka kantajasta poiketen oli nimitetty virkamiehiksi jo 1.4.2004 heidän menestyttyään vakinaistamiseen oikeuttavassa sisäisessä kilpailussa.

____________