Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 16. jūnijā - Collotte/Komisija

(lieta F-58/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pascal Collotte, Overijse (Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu neiekļaut prasītāja vārdu to personu sarakstā, kas paaugstinātas no A*11 pakāpes A*12 pakāpē "2006. paaugstināšanas amatā gadā", un sekojoši - lēmumu viņu nepaaugstināt amatā, kas ir publicēts 2006. gada 17. novembra Informations administratives Nr. 55-2006 ;

piespriest atbildētājai samaksāt atlīdzību par morālo kaitējumu un materiālo zaudējumu un prasītājas karjeras apdraudējumu EUR 25 000 apmērā, pieļaujot palielinājumu un/vai samazinājumu tiesvedības laikā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2006. paaugstināšanas amatā gadā netika atbalstīta prasītāja, agrākā pagaidu darbinieka, kopš 2004. gada 16. aprīļa pēc veiksmīgas piedalīšanās iekšējā konkursā kas ir iecelts par ierēdni A*11 pakāpē, paaugstināšana amatā tāpēc, ka viņš nebija pierādījis savu spēju strādāt trešajā valodā, saskaņā ar Eiropas Kopienas Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punktu (turpmāk tekstā - "Civildienesta noteikumi"), un tāpēc, ka viņam nevarēja piemērot izņēmumu, kas paredzēts ierēdņiem, kam 2006. gada 1. aprīlī bija divu gadu darba stāžs pakāpē.

Savas prasības pamatojumam prasītājs ir izvirzījis četrus pamatus, pirmais no kuriem izriet no Civildienesta noteikumu 45. panta pārkāpuma un no tā, ka administrācija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu novērtējumā. It īpaši prasītājs apgalvo, ka atbilstoši Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 11. panta pārejas noteikumiem Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punkts nebija piemērojams 2006. amatā paaugstināšanas gadā, it īpaši tāpēc, ka minētās tiesību normas piemērošanas noteikumi bija pabeigti tikai 2006. gada decembrī. Prasītājs, kas par attiecīgās tiesību normas piemērošanu viņa gadījumā uzzināja tikai 2006. gada augustā, uzskata, ka viņam vajadzīgajā laikā nebija pieejama nepieciešamā apmācība, lai iegūtu spēju strādāt trešajā valodā.

Otrais pamats izriet no pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses, labas pārvaldības un pienācīgas vadības principu pārkāpuma, kā arī no pilnvaru nepareizas izmantošanas. Prasītājs it īpaši apgalvo, ka administrācijai nebija tiesību viņam pēdējā brīdī piemērot Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punktu.

Trešais pamats izriet no tiesiskās paļāvības aizsardzības principa un tiesiskās drošības principa pārkāpuma. Komisijas dienesti nesniedza prasītājai skaidras un saskanīgas garantijas attiecībā uz jauno prasību, kas paredzētas Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punktā, piemērošanu viņa gadījumā.

Ceturtais pamats izriet no vienlīdzīgas attieksmes pret personālu, nediskriminācijas un samērīguma principu pārkāpuma. Prasītājs ir nostādīts nelabvēlīgākā stāvoklī kā citi pagaidu darbinieki, kas pēc veiksmīgas piedalīšanās iekšējā konkursā, kas dod tiesības tikt ieceltam amatā, bija jau iecelti par ierēdņiem 2004. gada 1. aprīlī - atšķirībā no prasītāja.

____________