Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2007 r. - Collotte przeciwko Komisji

(Sprawa F-58/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pascal Collotte (Overijse, Belgia) (przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o niewpisaniu nazwiska skarżącego na listę osób awansowanych z grupy zaszeregowania A*11 do grupy zaszeregowania A*12 w ramach "Postępowania w sprawie awansu za 2006 r.", a w rezultacie decyzji o jego nieawansowaniu, opublikowanej w Informacjach administracyjnych nr 55-2006 z dnia 17 listopada 2006 r.;

obciążenie strony pozwanej zapłatą, tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania oraz naruszenia kariery zawodowej skarżącego, kwoty 25 000 EUR, z zastrzeżeniem jej zwiększenia lub zmniejszenia w trakcie postępowania;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, były członek personelu tymczasowego, powołany na urzędnika w dniu 16 kwietnia 2004 r. do grupy zaszeregowania A*11, po tym jak został laureatem konkursu wewnętrznego, został uznany za niekwalifikującego się do awansu w ramach postępowania w sprawie awansu za 2006 r. w związku z tym, że nie wykazał się umiejętnością pracy w trzecim języku, zgodnie z art. 45 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich (zwanego dalej "regulaminem pracowniczym") oraz że nie mógł powołać się na wyjątek przewidziany dla urzędników posiadających w dniu 1 kwietnia 2006 r. dwuletni staż pracy w danej grupie zaszeregowania.

W uzasadnieniu swojej skargi skarżący podnosi cztery zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 45 regulaminu pracowniczego oraz okoliczności, iż administracja dopuściła się oczywistych błędów w ocenie. W szczególności skarżący podnosi, że na podstawie przepisów przejściowych do art. 11 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, art. 45 ust. 2 regulaminu pracowniczego nie powinien był być stosowany podczas postępowania w sprawie awansu za 2006 r., tym bardziej, że przepisy wykonawcze do tego przepisu zostały przyjęte dopiero w grudniu 2006 r. Skarżący podnosi brak dostępu w odpowiednim czasie do szkolenia koniecznego dla zdobycia umiejętności pracy w trzecim języku, ponieważ o tym, że sporny przepis obowiązuje w jego przypadku został poinformowany dopiero w sierpniu 2006 r.

Drugi zarzut dotyczy naruszenia obowiązku staranności, zasad dobrej administracji i właściwego zarządzania, jak również istnienia nadużycia władzy. Skarżący podnosi mianowicie, że administracja nie miała prawa zastosować w ostatniej chwili wobec niego art. 45 ust. 2 regulaminu pracowniczego.

Trzeci zarzut dotyczy naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz zasady pewności prawa. Służby Komisji udzieliła skarżącemu konkretnych i zgodnych zapewnień co do braku zastosowania w jego przypadku nowego wymogu określonego w art. 45 ust. 2 regulaminu pracowniczego.

Czwarty zarzut dotyczy naruszenia zasad równości traktowania personelu, niedyskryminacji i proporcjonalności. Skarżący znalazł się w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z innymi członkami personelu tymczasowego, którzy po tym jak zostali laureatami konkursu wewnętrznego dającego prawo do powołania na urzędnika, zostali ( w odróżnieniu od skarżącego ( powołani na urzędników już w dniu 1 kwietnia 2004 r.

____________