Language of document :

Tožba, vložena 16. junija 2007 - Collotte proti Komisiji

(Zadeva F-58/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Pascal Collotte (Overijse, Belgija) (Zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se ničnosti odločbe, da se ime tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v "napredovalnem obdobju 2006" napredujejo iz naziva A*11 v naziv A*12, in da posledično tožeča stranka ne napreduje, kot je bila objavljena v Upravnih obvestilih št. 55-2006 z dne 17. novembra 2006;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo ter za škodo pri karieri tožeče stranke v znesku 25000 eurov, s pridržkom zvišanja in/ali znižanja med postopkom;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, nekdanji začasni uslužbenec, ki je bil od 16. aprila 2004 imenovan v uradnika z nazivom A*11, potem ko je uspešno opravil notranji natečaj, ni bil izbran za napredovanje v napredovalnem obdobju 2006, ker ni dokazal svoje sposobnosti delati v tretjem jeziku, v skladu s členom 45(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi) in ker ni mogel uveljavljati izjeme, določene za uradnike, ki so 1. aprila 2006 imeli ta naziv že dve leti.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge, prvi izmed njih je kršitev člena 45 Kadrovskih predpisov in dejstvo, da naj bi uprava očitno napačno presodila. Natančneje, tožeča stranka navaja, da na podlagi prehodnih določb člena 11 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, člen 45(2) Kadrovskih predpisov naj ne bi bilo treba uporabiti za napredovalno obdobje 2006, zlasti ker naj bi bile določbe o uporabi navedene določbe finalizirane šele decembra 2006. Ker naj bi bila tožeča stranka o uporabi zadevnih določb v njenem primeru obveščena šele avgusta 2006, zatrjuje, da ni imela pravočasno dostopa do izobraževanja, ki je potrebno za usposobitev za delo v tretjem jeziku.

Drugi tožbeni razlog je kršitev dolžne skrbnosti, načel dobrega upravljanja in dobrega vodenja ter obstoj zlorabe pooblastil. Tožeča stranka namreč navaja, da uprava naj ne bi smela v zadnjem trenutku zanj uporabiti člena 45(2) Kadrovskih predpisov.

Tretji tožbeni razlog je kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj in načela pravne varnosti. Službe Komisije naj bi tožeči stranki dale natančna in skladna zagotovila, da v njegovem primeru ne bodo uporabile nove zahteve, določene v členu 45(2) Kadrovskih predpisov.

Četrti tožbeni razlog je kršitev načel enakega obravnavanja osebja, prepovedi diskriminacije in sorazmernosti. Tožeča stranka naj bi bila v manj ugodnem položaju v primerjavi z drugimi začasnimi uslužbenci, ki so bili za razliko od tožeče stranke že 1.aprila 2004 imenovani v uradnike, po uspešno opravljenem notranjem natečaju, ki omogoča imenovanje.

____________