Language of document :

Žaloba podaná dne 15. června 2007 - Feral v. Výbor regionů

(Věc F-59/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Pierre-Alexis Feral (Brusel, Belgie) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Výbor regionů Evropské unie (VR)

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ředitele ředitelství pro administrativu a generálního tajemníka ze dne 26. července 2006 o vymáhání částek vyplacených žalobci na základě uplatnění koeficientu, kterým se násobí část výdělku převáděná do Francie od března 2003 do května 2005.

zrušit rozhodnutí ředitele ředitelství pro administrativu VR ze dne 4. prosince 2006, kterým se tato částka stanoví ve výši 3600,16 EUR;

uložit VR náhradu částky 3600,16 EUR zvýšené o úroky z prodlení se sazbou 8 % ročně ode dne stržení částky do jejího úplného splacení;

uložit VR náhradu částky, která mu měla být vyplacena na základě uplatnění koeficientu, kterým se měla násobit část výdělku, která měla být převáděna do Francie od června 2005, zvýšené o úroky z prodlení se sazbou 8 % ročně ode dne stržení částky do jejího úplného splacení;

uložit VR povinnost obnovit převody části výdělku žalovaného do Francie za použití koeficientu od data rozsudku v této věci

uložit Výboru regionů náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

První důvod vychází z porušení článku 85 služebního řádu úředníků Evropských společenství (dále jen "služební řád"), čl. 2 druhého pododstavce poslední odrážky pravidel stanovujících podmínky převodu části funkčních požitků úředníků Evropských společenství (dále jen "společná pravidla") a bodů 2 a 4 závěrů vedoucích administrativních pracovníků č. 204/92 ze dne 3. prosince 1992. Podle žalobce VR nemohl mít za to, že převod části jeho výdělku do Francie na základě čl. 17 odst. 2 přílohy VII služebního řádu ve prospěch jeho účtu stavebního spoření (dále jen "CEL") byl neoprávněný z důvodu, že došlo k odstranění horního limitu tohoto účtu v důsledku bankovních převodů částek na spořící účet. Konkrétně uplatňuje, že společná pravidla nevyžadují, aby převody odpovídaly povinným splátkám a odstranění horního limitu odpovídalo bankovní praxi v souladu s francouzskou právní úpravou CEL, na kterou odkazují závěry vedoucích administrativních pracovníků.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení článku 85 služebního řádu v tom směru, že VR měl za to, že protiprávnost převodů je natolik zřejmá, že žalobce si jí byl vědom nebo přinejmenším o ní vědět měl vzhledem k jeho kvalifikaci právníka. V tomto ohledu žalobce tvrdí, že: i) s přihlédnutím k závěrům vedoucích administrativních pracovníků se jeho CEL jevil slučitelným s pojmem CEL ve smyslu společných pravidel; ii) operace odstranění horního limitu, kterou provedl, se jevila slučitelnou s těmito pravidly; iii) jeho spis se jevil jako úplný a v souladu s právem poté, co byly provedeny kontroly v prosinci 2003 a prosinci 2004; iv) vzhledem k tomu, že mu byl omezen přístup k jeho osobnímu spisu, nebyl schopen nahlédnout do dokumentů nezbytných ke kontrole oprávněnosti převodů.

____________