Language of document :

Sag anlagt den 15. juni 2007 - Feral mod Regionsudvalget

(Sag F-59/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Pierre-Alexis Feral (Bruxelles, Belgien) (ved avocat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Regionsudvalget for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Den af administrationsdirektøren og generalsekretæren for Regionsudvalget trufne afgørelse af 26. juli 2006 om at kræve de beløb tilbagebetalt, som sagsøgeren fik udbetalt som justeringskoefficient for den del af hans vederlag, der blev overført til Frankrig mellem marts 2003 og maj 2005, annulleres.

Den af administrationsdirektøren for Regionsudvalget trufne afgørelse af 4. december 2006 om at fastsætte dette beløb til 3 600,16 EUR annulleres.

Regionsudvalget tilpligtes at tilbagebetale 3 600,16 EUR til sagsøgeren med tillæg af morarenter på 8% årligt at regne fra tidspunktet for tilbagesøgningen, og indtil der foreligger fuld betaling.

Regionsudvalget tilpligtes at betale sagsøgeren det beløb, der skulle være betalt til ham som justeringskoefficient af den del af hans vederlag, som skulle være overført til Frankrig fra juni 2005, med tillæg af morarenter på 8% at regne fra tidspunktet for tilbagesøgningen, og indtil der foreligger fuld betaling.

Regionsudvalget tilpligtes med virkning fra dommens afsigelse at genoptage overførslen af en del af hans løn til Frankrig med den justeringskoefficient, der er fastsat for Frankrig.

Regionsudvalget tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det første anbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 85 i vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber (herefter "vedtægten"), af artikel 2, stk. 2, sidste led, i ordningen vedrørende de nærmere vilkår for overførsel af en del af EF-tjenestemændenes vederlag (herefter "den fælles ordning") samt af punkt 2 og 4 i administrationschefernes afgørelse nr. 204/92 af 3. december 1992. Efter sagsøgerens opfattelse har Regionsudvalget ikke kunnet lægge til grund, at overførslen af en del af hans vederlag til Frankrig i medfør af artikel 17, stk. 2, i bilag VII til vedtægten ikke gyldigt kunne finde sted til hans "compte épargne-logement" (boligopsparingskonto) på grund af ophævelse af loftet på denne konto som følge af overførsler til en "compte sur livret" (almindelig opsparingskonto). Sagsøgeren har navnlig gjort gældende, at det efter den fælles ordning ikke kræves, at overførslerne har karakter af pligtmæssige overførsler, og at denne ophævelse af loftet svarede til almindelig fast praksis i franske banker i overensstemmelse med de gældende regler for sådanne boligopsparingskonti, hvilke regler administrationschefernes afgørelse henviste til.

Det andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af vedtægtens artikel 85, for så vidt som Regionsudvalget fandt, at de pågældende overførslers manglende overensstemmelse med reglerne var så tydelig, at sagsøgeren som jurist måtte have kendskab hertil, eller i det mindste burde have kendskab hertil. I denne forbindelse bemærker sagsøgeren følgende: i) henset til administrationschefernes afgørelse syntes hans franske boligopsparing at falde ind under det boligopsparingsbegreb, der er omhandlet i den fælles ordning, ii) den ophævelse af loftet, han havde foretaget, syntes at være i overensstemmelse med denne ordning, iii) akterne i hans aktmappe syntes fyldestgørende og forskriftsmæssige efter den kontrol, der blev udført i december 2003 og i december 2004, iv) han havde ikke mulighed for at få indsigt i de nødvendige dokumenter for at kontrollere, at der var tale om overførsler efter reglerne, da han kun havde en begrænset adgang til sin aktmappe.

____________