Language of document :

15. juunil 2007 esitatud hagi - Feral versus Regioonide Komitee

(Kohtuasi F-59/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Pierre-Alexis Feral (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Liidu Regioonide Komitee

Hageja nõuded

Tühistada Regioonide Komitee haldusdirektori ja peasekretäri 26. juuli 2006. aasta otsus nõuda tagasi hagejale makstud summad tulenevalt paranduskoefitsiendi kohaldamisest sellele osale tema töötasust, mis kanti 2003. aasta märtsist kuni 2005. aasta maini üle Prantsusmaale;

tühistada Regioonide Komitee haldusdirektori 4. detsembri 2006. aasta otsus, millega selle summa suuruseks määrati 3600,16 eurot;

mõista Regioonide Komiteelt hageja kasuks välja summa 3600,16 eurot, millele lisandub viivis määraga 8% aastas tagasinõudmise kuupäevast alates kuni täieliku tasumiseni;

mõista Regioonide Komiteelt hageja kasuks välja summa, mis ta oleks pidanud saama tulenevalt paranduskoefitsiendi kohaldamisest sellel osale tema töötasust, mis oleks tulnud 2005. aasta juunist alates Prantsusmaale üle kanda, ja millele lisandub viivis määraga 8% aastas tagasinõudmise kuupäevast alates kuni täieliku tasumiseni;

kohustada Regioonide Komiteed tehtava kohtuotsuse kuupäevast alates kandma jätkuvalt osa hageja töötasust üle Prantsusmaale, kohaldades selles riigis kohaldatav paranduskoefitsienti;

mõista kohtukulud välja Regioonide Komiteelt.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide on esitatud Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade (edaspidi "personalieeskirjad") artikli 85 rikkumise, Euroopa Ühenduste ametnike osa töötasust ülekandmise tingimusi sätestavate eeskirjade (edaspidi "ühiseeskirjad") artikli 2 teise lõigu viimase taande rikkumise ning haldusjuhtide 3. detsembri 1992. aasta järelduste nr 204/92 punktide 2 ja 4 rikkumise kohta. Hageja sõnul Regioonide Komitee eksis, kui ta leidis, et hagejal ei olnud personalieeskirjade VII lisa artikli 17 lõike 2 alusel õigust kanda osa oma töötasust üle eluaseme hoiukontole Prantsusmaal selle konto ülempiiri ületamise tõttu maksete tegemisega deposiidikontole. Hageja väidab iseäranis, et ühiseeskirjad ei nõua, et ülekanded vastaksid kohustuslikele maksetele ja et kõnealune ülempiiri ületamine vastab panga väljakujunenud praktikale, mis on eluaseme hoiukontosid reguleeriva Prantsuse õigusega kooskõlas, millele viitavad haldusjuhtide järeldused.

Teine väide on esitatud personalieeskirjade artikli 85 rikkumise kohta, kuna Regioonide Komitee oli seisukohal, et asjaomaste ülekannete ebaseaduslikkus oli nii ilmselge, et hageja pidi või oleks pidanud seda teadma, arvestades tema juristi kvalifikatsiooni. Sellega seoses on hageja arvamusel, et: i) haldusjuhtide järeldustest lähtudes näis, et eluaseme hoiukonto, mille ta oli avanud, vastas ühiseeskirjades silmas peetud eluaseme hoiukonto mõistele; ii) ülempiiri ületamine näis olevat nende eeskirjadega kooskõlas; iii) tema toimik tundus olevat 2003. aasta detsembris ja 2004. aasta detsembris läbiviidud kontrollide tulemusena täielik ja nõuetekohane; iv) kuna tal oli oma toimikule vaid piiratud juurdepääs, ei saanud ta tutvuda vajalike dokumentidega, et kontrollida ülekannete seaduslikkust.

____________