Language of document :

Beroep ingesteld op 18 juni 2007 - Martin Bermejo / Commissie

(Zaak F-60/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Joaquin Martin Bermejo (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

vaststelling van onwettigheid van het besluit van de Commissie van 28 april 2004 houdende vaststelling van de nieuwe algemene uitvoeringsbepalingen van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Statuut en, voor zover nodig, vaststelling van onwettigheid van die statutaire bepalingen;

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 27 september 2006 voor zover daarbij de berekening wordt vastgesteld van de extra pensioenrechten die verzoeker naar het pensioenstelsel van de Gemeenschappen heeft overgeschreven;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker beroept zich op de onwettigheid van de algemene bepalingen ter uitvoering van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Statuut betreffende de overschrijving van pensioenrechten1, aangezien de in artikel 7, lid 3, daarvan neergelegde regel in strijd is met verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro2 en met het beginsel van gelijke behandeling zoals door het Gerecht voor ambtenarenzaken uitgelegd in zijn arrest van 14 november 2006, Chatziioannidou/Commissie (F-100/05, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie).

____________

1 - Mededelingen van de administratie nr. 60-2004 van 9 juni 2004.

2 - PB L 162, blz. 1.