Language of document :

Talan väckt den 18 juni 2007 - Martin Bermejo mot kommissionen

(Mål F-60/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Joaquin Martin Bermejo (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förordna att kommissionens beslut av den 28 april 2004 om antagande av nya allmänna tillämpningsbestämmelser för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättstridigt och, vid behov, förklara att dessa bestämmelser i tjänsteföreskrifterna är rättsstridiga,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 27 september 2006 till den del det avser beräkningen av de pensionsgrundande år som sökanden får tillgodoräkna sig vid överföring till gemenskapens pensionssystem, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden gör gällande att de allmänna tillämpningsbestämmelserna för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, avseende överföring av pensionsrättigheter,1 är rättsstridiga, eftersom den regel som föreskrivs i artikel 7.3 i dessa bestämmelser strider mot rådets förordning (EG) nr 1103/972 av den 17 juni 1997 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron samt mot likabehandlingsprincipen, så som dessa har tolkats av personaldomstolen i dennes dom av den 14 november 2006 i mål F-100/05, Chatziioannidou mot kommissionen (REGP 2006, s. 0000.

____________

1 - Administrativa meddelanden nr 60-2004 av den 9 juni 2004.

2 - EGT L 162, s. 1.