Language of document :

Иск, предявен на 18 юни 2007 г. - Bauch / Комисия на Европейските общности

(Дело F-61/07)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Gerhard Bauch (Берлин, Германия) [представител: W. Uhlmann, Rechtsanwalt]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се задължи ответникът да измени удостоверението от 12.03.2003 г., или при условията на евентуалност да издаде на ищеца ново такова, така че възстановената на ищеца сума да не се счита за изплащане на обезщетение при напускане с оглед на компенсацията на правото на пенсия и следователно не представлява пенсия или еквивалентно плащане,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът е работил като срочно нает служител на Комисията на Европейските общности. През този период той е бил в неплатен служебен отпуск в качеството си на длъжностно лице на Bundesministerium für Wirtschaft [Федерално министерство на икономиката]. Министерството е намалило пенсията на ищеца поради едновременно изплащане на осигурителни плащания от междудържавни и наддържавни осигурителни системи, тъй като Комисията на Европейските общности е издала на ищеца удостоверение за изплащането на обезщетение за напускане под формата на компенсация на пенсионни права.

Ищецът изтъква, че това удостоверение на Комисията е неправилно, доколкото срочно наетите служители не придобиват право на пенсия поради краткия срок на службата (член 77-84 от Правилника за длъжностните лица) и поради това на ищеца са били възстановени единствено удържаните вноски за пенсионната каса.

____________