Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2007 r. - Bauch przeciwko Komisji

(Sprawa F-61/07)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Gerard Bauch (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel: W. Uhlmann, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

zobowiązanie pozwanego do zmiany zaświadczenia z dnia 12 marca 2003 r., ewentualnie o wydanie skarżącemu potwierdzenia, że wypłacona skarżącemu kwota nie stanowi odprawy wypłaconej tytułem zwrotu uprawnień emerytalnych lub tytułem świadczeń emerytalnych lub ekwiwalentu świadczenia emerytalnego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący zatrudniony był w Komisji Wspólnot Europejskich jako pracownik tymczasowy. Na ten czas uzyskał bezpłatny urlop na stanowisku urzędnika w federalnym ministerstwie gospodarki. Ministerstwo obniżyło emeryturę skarżącego z powodu kumulacji świadczeń zabezpieczenia społecznego ze świadczeniami z międzynarodowego lub ponadnarodowego zatrudnienia, jako że Komisja Wspólnot Europejskich wydała skarżącemu zaświadczenie w sprawie wypłaty odprawy tytułem zwrotu uprawnień emerytalnych.

Skarżący zarzuca, że zaświadczenie Komisji jest wadliwe ponieważ pracownicy tymczasowi nie mogą nabyć uprawnień emerytalnych z uwagi na krótki okres służby (art. 77 - 84 regulaminu pracowniczego) i tym samym skarżącemu zwrócono tylko potrącone składki na ubezpieczenie emerytalne.

____________