Language of document :

Жалба, предявена на 20 юни 2007 г. - De Fays / Комисия

(Дело F-62/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Chantal De Fays (Брюксел, Белгия) (представители: P.-P. Gehuchten и Ph. Reyniers, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията от 16 март 2007 г., което отхвърля жалбата относно определеното обезщетение на жалбоподателя,

да се осъди Комисията да заплати сумата в размер на 25 000 EUR [еуро],

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят е подал жалба срещу решението на органа по назначаване (ОН) от 15 септември 2006 г., което му предоставя обезщетение, в ограничен размер от 500 EUR [еуро] във връзка с възстановяване на претърпените неимуществени вреди от изготвянето на неговите доклади относно развитието на кариерата (ДРК), които се отнасят до процедурите по оценяване за 2003 г., 2004 г. и 2005 г. С обжалваното решение ОН е отхвърлил тази жалба.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква, че процедурите за изготвяне на разглежданите ДРК са закъснели и създават състояние на несигурност относно развитието на кариерата му. Освен това повтарянето във всеки от тези ДРК на текст, за който се твърди, че е обиден и неуместен, предизвиквало неимуществени вреди. Комисията не била спазила задълженията, които ѝ налагали принципите на запазване на достойнството на човешката личност, на доброто управление, на задължението за полагане на грижа и по аналогия общностните разпоредби, приложими за тормоз на работното място1.

____________

1 - Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) (ОВ L 204, стр. 23); Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, стр. 37); Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 23 септември 2002 година за изменение на Директива 76/207/ЕИО на Съвета относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионалната квалификация и развитие, и на условията на труд (ОВ L 269, стр. 15).