Language of document :

Žaloba podaná dne 20. června 2007 - De Fays v. Komise

(Věc F-62/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Chantal De Fays (Brusel, Belgie) (zástupci: P.-P. Gehuchten a Ph. Reyniers, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2007, které zamítlo procesní prostředek na náhradu škody žalobkyně před zahájením soudního řízení;

uložit Komisi zaplatit částku 25 000 eur;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně podala stížnost proti rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 15. září 2006, které jí přiznalo odškodnění pouze ve výši 500 eur jako náhradu nemajetkové újmy vzniklé v důsledku vypracování jejích posudků o vývoji služebního postupu týkajících se hodnotících období 2003, 2004 a 2005. Napadeným rozhodnutím orgán oprávněný ke jmenování tuto stížnost zamítl.

Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje, že postupy vypracování dotčených posudků o vývoji služebního postupu jsou zdlouhavé a vyvolávají stav nejistoty, co se týče vývoje jejího služebního postupu. Krom toho v důsledku opakování údajně urážlivého a nevhodného obsahu v každém z těchto posudků o vývoji služebního postupu vzniká morální újma. Komise nedodržela povinnosti, které jí ukládají zásady ochrany důstojnosti lidské osobnosti, řádné správy, péče, a obdobně ustanovení Společenství použitelná na obtěžování na pracovišti1.

____________

1 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (Úř. věst. L 204, s. 23); směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (Úř. věst. L 373, s. 37); směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (Úř. věst. L 269, s. 15; Zvl. vyd. 05/04, s. 225).