Language of document :

20. juunil 2007 esitatud hagi - De Fays versus komisjon

(Kohtuasi F-62/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Chantal De Fays (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid P. P. Gehuchten ja Ph. Reyniers)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 16. märtsi 2007. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja poolt kohtueelse menetluse raames esitatud kahju hüvitamise nõue;

mõista komisjonilt välja 25 000 eurot;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja oli esitanud vaide ametisse nimetava asutuse 15. septembri 2006. aasta otsuse peale, millega määrati hagejale 500 euro suurune hüvitis talle 2003., 2004. ja 2005. aasta karjääriarengu aruande koostamisega tekitatud moraalse kahju hüvitamiseks. Vaidlustatud otsusega jättis ametisse nimetav asutus selle vaide rahuldamata.

Oma hagi toetuseks väidab hageja, et kõnealuste karjääriarengu aruannete koostamine toimus hilinenult ja põhjustas hageja karjääri arengu osas ebakindla olukorra. Lisaks sellele tekitas väidetavalt haavavate ja sobimatute väidete kordamine igas nimetatud aruandes hagejale moraalset kahju. Komisjon ei täitnud hageja väitel kohustusi, mis tulenevad inimväärikuse kaitse, hea halduse, ametnike huvidega arvestamise kohustuse põhimõtetest ning analoogia korras tööga seotud ahistamisele kohaldatavatest ühenduse sätetest1.

____________

1 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine) (ELT L 204, lk 23); nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (ELT L 373, lk 37); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiiv 2002/73/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega (EÜT L 269, lk 15; ELT eriväljaanne 05/04, lk 255).