Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2007 r. - De Fays przeciwko Komisji

(Sprawa F-62/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Chantal De Fays (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: P.-P. Gehuchten i Ph. Reyniers, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 16 marca 2007 r. oddalającej żądanie skarżącej o zadośćuczynienie;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącej kwoty 25.000 EUR;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca wniosła zażalenie na decyzję organu powołującego z dnia 15 września 2006 r. przyznającą jej zadośćuczynienie w wysokości 500 EUR tytułem zadośćuczynienia krzywdzie doznanej przez skarżącą w związku ze sporządzeniem dotyczących jej sprawozdań z przebiegu kariery zawodowej za lata 2003, 2004 i 2005. Zaskarżoną decyzją organ powołujący oddalił to zażalenie.

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi, że procedury sporządzania sprawozdań z przebiegu kariery zawodowej są powolne i powodują powstanie stanu niepewności co do przebiegu jej kariery. Ponadto powtórzenie w każdym z dotyczących skarżącej sprawozdań treści przykrych i niestosownych doprowadziło do doznania przez nią krzywdy. Zdaniem skarżącej Komisja nie wywiązała się z zobowiązań wynikających z zasad poszanowania godności ludzkiej, dobrego administrowania, staranności i, par analogiam, przepisów prawa wspólnotowego dotyczących molestowania w miejscu pracy1.

____________

1 - Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (Dz.U. L 204, s. 23); dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. L 373, s. 37); dyrektywa 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (Dz.U. L 269, s. 15).