Language of document :

Acţiune introdusă la 20 iunie 2007 - De Fays/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-62/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Chantal De Fays (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: P.-P. Gehuchten și Ph. Reyniers, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantei

anularea deciziei Comisiei din 16 martie 2007 de respingere a acţiunii precontencioase în despăgubire a reclamantei;

obligarea Comisiei la plata sumei de 25 000 euro;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamanta introdusese o reclamaţie împotriva deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri (AIPN) din 15 septembrie 2006 prin care i se acorda o indemnizaţie limitată la 500 euro cu titlu de reparaţie a prejudiciului moral suferit din cauza rapoartelor asupra evoluţiei carierei (REC) întocmite în privinţa sa, aferente exerciţiilor din anii 2003, 2004 și 2005. Prin decizia atacată, AIPN a respins această reclamaţie.

În sprijinul acţiunii sale, reclamanta susţine că procedurile de întocmire a respectivelor REC sunt tardive și creează o stare de incertitudine cu privire la evoluţia carierei sale. În plus, repetarea în fiecare dintre aceste REC a conţinuturilor pretins vătămătoare și inadecvate ar cauza un prejudiciu moral. Comisia nu ar fi respectat obligaţiile pe care i le-ar impune principiul protecţiei demnităţii persoanei umane, al bunei administrări, al solicitudinii și, prin analogie, prevederile comunitare aplicabile hărţuirii la locul de muncă1.

____________

1 - Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă) (JO L 204, p. 23), Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (JO L 373, p. 37), Directiva 2002/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei 76/207/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă (JO L 269, p. 15, Ediţie specială 05/vol. 6, p. 143).