Language of document :

Tožba, vložena 20. junija 2007 - De Fays proti Komisiji

(Zadeva F-62/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Chantal De Fays (Bruselj, Belgija) (zastopnika: P.-P. Gehuchten in Ph. Reyniers, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba Komisije z dne 16. marca 2007, s katero je bil zavrnjen predpravni odškodninski zahtevek tožeče stranke;

Komisiji naj se naloži plačilo zneska 25.000 eurov;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je vložila pritožbo zoper odločbo Organa, pristojnega za imenovanja (OPI) z dne 15. septembra 2006, s katero ji je bila dodeljena odškodnina do zneska 500 eurov iz naslova utrpljene nepremoženjske škode zaradi sestav njenih kariernih ocenjevalnih poročil (KOP) za ocenjevalna obdobja 2003, 2004 in 2005. Z izpodbijano odločbo je OPI to pritožbo zavrnil.

V utemeljitev tožbe tožeča stranka zatrjuje, da so bili zadevni KOP sestavljeni prepozno in ustvarjajo negotovost glede njene nadaljnje kariere. Poleg tega naj bi ji ponavljanje domnevno žaljivih in neprimernih vsebin v vseh KOP-ih povzročilo nepremoženjsko škodo. Komisija naj bi ne spoštovala obveznosti, ki naj bi ji jih nalagala načela varstva človekovega dostojanstva, dobrega upravljanja, dolžne skrbnosti in, po analogiji, upoštevnih predpisov prava Skupnosti o nadlegovanju na delovnem mestu1.

____________

1 - Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) (UL L 204, str. 23); Direktiva Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (UL L 272, str. 37); Direktiva 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev (UL L 269, str. 15).