Language of document : ECLI:EU:F:2008:3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

23 януари 2008 година

Дело F‑62/07

Chantal De Fays

срещу

Комисия на Европейските общности

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 ЕА, с която г‑жа De Fays, като се основава на докладите относно развитието на кариерата за 2003 г., 2004 г. и 2005 г., иска по-специално Комисията да бъде осъдена да поправи неимуществените вреди, претърпени поради несвоевременното изготвяне на посочените доклади и поради възпроизвеждането на преценките, съдържащи се в тях, които не съответстват на действителните ѝ резултати

Решение: Заличава дело F‑62/07, De Fays/Комисия от регистъра на Съда на публичната служба. Комисията се задължава да плати символичната сума от едно евро на жалбоподателя. Комисията понася разумните разходи и съдебни разноски, направени от жалбоподателя. Комисията понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(членове 69 и 74 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба