Language of document : ECLI:EU:F:2008:3

CIVILDIENESTA TIESAS

PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2008. gada 23. janvārī

Lieta F‑62/07

Chantal De Fays

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas ierosmes – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru Š. De Feija [De Fays], pamatojoties uz viņas 2003., 2004. un 2005. gada karjeras attīstības ziņojumiem, lūdz piespriest Komisijai atlīdzināt morālo kaitējumu, kas radies, novēloti sagatavojot minētos ziņojumus un atkārtojot tajos ietvertos vērtējumus, kas neatbilst viņas faktiskajam sniegumam.

Nolēmums: Lietu F‑62/07 De Fays/Komisija izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra. Komisija apņemas prasītājai samaksāt vienu simbolisku euro. Komisija atlīdzina prasītājas pamatotās izmaksas un tiesāšanās izdevumus. Komisija savus tiesāšanās izdevumus sedz pati.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. un 74. pants)