Language of document : ECLI:EU:F:2008:3

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 23 stycznia 2008 r.

Sprawa F‑62/07

Chantal De Fays

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której w oparciu o sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za lata 2003, 2004 i 2005 Ch. De Fays wnosi w szczególności o zasądzenie od Komisji zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z opieszałości przy sporządzaniu ww. sprawozdań i uporczywe utrzymywanie zawartych w nich ocen nieadekwatnych do jej rzeczywistych wyników pracy.

Orzeczenie: Sprawa F‑62/07 De Fays przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Komisja zobowiązuje się do zapłaty skarżącej symbolicznego euro. Komisja pokrywa koszty poniesione przez skarżącą w rozsądnych granicach. Komisja ponosi własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69, 74)