Language of document : ECLI:EU:F:2009:144

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2009. gada 27. oktobrī

Lieta F‑61/07

Gerhard Bauch

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Pagaidu darbinieki – Atlaišanas pabalsts – Juridiskā būtība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru G. Bauch lūdz atcelt Komisijas 2006. gada 9. oktobra lēmumu noraidīt viņa lūgumu, lai būtībā tiktu grozīts apliecinājums, kas viņam ticis piešķirts saistībā ar atlaišanas pabalstu, ko viņš bija saņēmis 1994. gadā pēc pagaidu darbinieka līguma izbeigšanās

Nolēmums Prasību noraidīt. Lietas dalībnieki sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Atlaišanas pabalsts – Saikne ar tiesībām uz izdienas pensiju

(Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 1. punkts un 12. pants)

2.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Atlaišanas pabalsts – Aprēķināšana

1.      Kaut gan atlaišanas pabalstam pašam par sevi nav saiknes ar izdienas pensiju, no agrāko Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 12. panta izriet, ka atlaišanas pabalsts ir paredzēts ierēdņiem vai darbiniekiem, kas saistībā ar ikmēneša maksājumiem, kuri atskaitīti no viņu atalgojuma, ir ieguvuši rudimentāras tiesības uz izdienas pensiju, bet kas nevar saņemt faktisku Kopienu izdienas pensiju, jo viņu dienests ir bijis mazāks par desmit gadiem, ne arī gūt labumu no Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 1. punkta redakcijā, kas bija spēkā līdz 2004. gada 30. aprīlim. Turklāt summa, kas izmaksāta saskaņā ar šo pašu Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 12. panta b) punktu un kas ir viena no divām pagaidu darbinieku atlaišanas pabalsta sastāvdaļām, tiek aprēķināta, pamatojoties summu, kuras ieturētas no šo darbinieku pamatalgas saistībā ar viņu iemaksām pensijas veidošanu, apmēru, kuram pieskaitīti procenti pēc likmes 3,5 % gadā. Tādēļ nevar tikt atzīts, ka atlaišanas pabalstam nav nekādas saistība ar tiesībām uz izdienas pensiju.

(skat. 51.–56. punktu)

2.      Vienkārši tas, ka atlaišanas pabalsts kā kompensācija tiek izmaksāts darbiniekiem, kas ieguvuši rudimentāras tiesības uz izdienas pensiju, bet kas nevar faktiski saņemt izdienas pensiju, obligāti nenozīmē to, ka šāda pabalsta apmēram ir obligāti jāatbilst viņu rudimentāro tiesību uz izdienas pensiju aktuārajam ekvivalentam.

(skat. 60. punktu)