Language of document : ECLI:EU:F:2009:144

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 27 oktober 2009

Mål F-61/07

Gerhard Bauch

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tillfälligt anställda – Avgångsvederlag– Juridisk karaktär ”

Saken: Talan som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA i vilken Gerhard Bauch har yrkat att kommissionens beslut av den 9 oktober 2005 att inte ändra det intyg som utfärdats till honom angående ett avgångsvederlag som har erhållit år 1994 efter att hans tillfälliga anställningskontrakt löpt ut ska ogiltigförklaras..

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader..

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Avgångsvederlag – Samband med rätten till ålderspension

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VIII, artiklarna 11.1, och12)

2.      Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Avgångsvederlag – Beräkning

1.      Trots att ett avgångsvederlag inte i sig har samma karaktär som en ålderpension framgår det av artikel 12 i bilaga VIII till de gamla tjänsteföreskrifterna att avgångsvederlag är avsett för tjänstemän eller övriga anställda, vilka genom månatliga bidrag som dragits från deras lön har börjat bygga upp en rätt till ålderspension, men som varken har rätt att gå utbetalt ålderspension från gemenskapen, eftersom de inte arbetat i minst tio år, eller kan komma i åtnjutande av bestämmelserna i artikel 11.1 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna i deras lydelse fram till den 30 april 2004. Ett belopp som har utbetalts med stöd av artikel 12 b i bilaga VIII i samma tjänsteföreskrifter och som utgör en av två delar i avgångsvederlaget för tillfälligt anställda beräknas för övrigt på grundval av de belopp som hållits inne på dessa anställdas grundlön för uppbyggande av deras pension, med tillägg av en årlig ränta på 3,5 procent. Det kan således inte göras gällande att avgångsvederlaget helt saknarsamband med ålderspension.

(se punkterna 51-56)

2.      Den omständigheten att avgångsvederlag betalas ut som en ersättning till anställda som har börjat bygga upp en ålderspension men som inte har rätt till utbetalningar av en sådan pension innebär inte nödvändigtvis att avgångsvederlagets storlek måste motsvara det försäkringsmatematiska motvärdet av den ålderspension som de börjat bygga upp.

(se punkt 60)