Language of document : ECLI:EU:C:2014:2450

Дело C‑202/13

The Queen, по искане на:
Sean Ambrose McCarthy и др.

срещу

Secretary of State for the Home Department

(Преюдициално запитване,
отправено от High Court of Justice (England & Wales),
Queen’s Bench Division (Administrative Court)

„Гражданство на Европейския съюз — Директива 2004/38/ЕО — Право на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства на свободно движение и пребиваване на територията на държавите членки — Право на влизане — Гражданин на трета страна, който е член на семейството на гражданин на Съюза и притежава карта за пребиваване, издадена от държава членка — Национално законодателство, което изисква предварително разрешение за влизането на територията на страната — Член 35 от Директива 2004/38/ЕО — Член 1 от Протокол (№ 20) относно прилагането на някои аспекти на член 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз спрямо Обединеното кралство и Ирландия“

Резюме — Решение на Съда (голям състав) от 18 декември 2014 г.

1.        Гражданство на Съюза — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Директива 2004/38 — Получатели — Членове на семейството на гражданин на Съюза, които са граждани на трети страни — Условие — Гражданин на Съюза, упражнил правото си на свободно движение

(член 3, параграф 1 от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета)

2.        Гражданство на Съюза — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Директива 2004/38 — Право на влизане и пребиваване на граждани на трети страни, които са членове на семейството на гражданин на Съюза — Право на влизане, ограничено до държавите членки, различни от държавата членка на произход на гражданина на Съюза — Липса

(членове 5 и 10 от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета)

3.        Гражданство на Съюза — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Директива 2004/38 и Протокол № 20 относно прилагането на някои аспекти на член 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз спрямо Обединеното кралство и Ирландия — Право на влизане и пребиваване на граждани на трети страни, които са членове на семейството на гражданин на Съюза — Злоупотреба с право или измама — Притежаване от страна на посочените граждани на валидна карта за пребиваване, издадена от друга държава членка — Национална правна уредба, която изисква посочените граждани да са получили предварително разрешение за влизане на територията на страна, по съображения за обща превенция — Недопустимост

(Протокол № 20 към Договорите за ЕС и за функционирането на ЕС; членове 10 и 35 от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета)

4.        Право на Европейския съюз — Принципи — Забрана за злоупотреба с право

1.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 33—38)

2.        Разпоредбите относно правото на влизане, предвидени в член 5 от Директива 2004/38 относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки се отнасят до „държавите членки“ и не правят разграничение според държавата членка, в която се влиза, по-специално с предвиденото в тях освобождаване на членовете на семейството на гражданин на Европейския съюз, които не са граждани на държава членка, от задължението да получат виза, в случай че притежават валидна карта за пребиваване, посочена в член 10 от тази директива. Ето защо от член 5 от тази директива по никакъв начин не следва, че правото на влизане на членовете на семейството на гражданин на Европейския съюз, които не са граждани на държава членка, е ограничено до държавите членки, различни от държавата членка на произход на съответния гражданин на Съюза.

(вж. точка 41)

3.        Както член 35 от Директива 2004/38 относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, така и член 1 от Протокол (№ 20) относно прилагането на някои аспекти на член 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз спрямо Обединеното кралство и Ирландия трябва да се тълкуват в смисъл, че не позволяват на държава членка да предвиди по съображения за обща превенция задължение за членовете на семейството на гражданин на Европейския съюз, които не са граждани на държава членка, но притежават валидна карта за пребиваване, издадена в съответствие с член 10 от Директива 2004/38 от органите на друга държава членка, да притежават разрешение за влизане съгласно националното право като разрешението за член на семейството на гражданин на държава от Европейско икономическо пространство (ЕИП), за да могат да влязат на територията ѝ.

От една страна, мерките, които националните органи приемат на основание член 35 от Директива 2004/38, за да откажат, прекратят или отнемат право, предоставено с тази директива, трябва да се основават на индивидуална преценка на конкретния случай. Поради автоматичния им характер мерки, чиято цел е обща превенция на злоупотреби с права или измами, биха позволили на държавите членки да не прилагат разпоредбите на Директива 2004/38 и така да не се съобразят със самата същност на основното лично право на гражданите на Съюза да се придвижват и да пребивават свободно на територията на държавите членки, както и на производните права, които ползват членовете на семейството на тези граждани на Съюза, които не са граждани на държава членка.

От друга страна, член 1 от Протокол № 20 има за цел да позволи на Обединеното кралство да провери дали лице, което иска да влезе на територията му, действително отговаря на условията за влизане, и по-специално на тези, които са предвидени от правото на Съюза. Посоченият член 1 обаче не допуска тази държава членка да определя условията за влизане на лицата, които имат право на влизане съгласно правото на Съюза, и по-конкретно да им налага допълнителни или различни условия в сравнение с предвидените в правото на Съюза.

(вж. точки 52, 56—58, 64 и 66 и диспозитива)

4.        Вж. текста на решението.

(вж. точка 54)