Language of document : ECLI:EU:C:2014:2450

Predmet C‑202/13

The Queen, na zahtjev: Seana Ambrosea McCarthya i dr.

protiv

Secretary of State for the Home Department

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court))

„Građanstvo Europske unije – Direktiva 2004/38/EZ – Pravo građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravak na području države članice – Pravo ulaska – Državljanin treće države, član obitelji građanina Unije, u posjedu dozvole boravka države članice – Nacionalno pravo koje ulazak na nacionalno državno područje uvjetuje prethodnim pribavljanjem dozvole ulaska – Članak 35. Direktive 2004/38/EZ – Članak 1. Protokola (br. 20) o primjeni određenih aspekata članka 26. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku“

Sažetak – Presuda Suda (veliko vijeće) od 18. prosinca 2014.

1.        Građanstvo Unije – Pravo na slobodno kretanje i boravak na području država članica – Direktiva 2004/38 – Nositelji prava – Članovi obitelji građanina Unije koji su državljani trećih zemalja – Uvjeti – Građanin Unije koji se koristio svojim pravom na slobodno kretanje

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/38, čl. 3. st. 1.)

2.        Građanstvo Unije – Pravo na slobodno kretanje i boravak na području država članica – Direktiva 2004/38 – Pravo ulaska i boravka državljana trećih zemalja koji su članovi obitelji građanina Unije – Pravo ulaska ograničeno na države članice različite od države članice podrijetla građanina Unije – Nepostojanje

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/38, čl. 5. i 10.)

3.        Građanstvo Unije – Pravo na slobodno kretanje i boravak na području država članica – Direktiva 2004/38 i Protokol br. 20 o primjeni određenih aspekata članka 26. UFEU‑a na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku – Pravo ulaska i boravka državljana trećih zemalja koji su članovi obitelji građanina Unije – Zlouporaba prava ili prijevara – Posjedovanje tih državljana važeće dozvole boravka koju je izdala druga država članica – Nacionalno pravo koje ulazak navedenih državljana na nacionalno državno područje u cilju opće prevencije uvjetuje prethodnim pribavljanjem dozvole ulaska – Nedopuštenost

(Protokol br. 20 u prilogu UEU‑u i UFEU‑u; Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/38, čl. 10. i 35.)

4.        Pravo Europske unije – Načela – Zabrana zlouporabe prava

1.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 33.‑38.)

2.        Odredbe o pravu ulaska predviđene u članku 5. Direktive 2004/38 o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i [boravak] na području države članice odnose se na „države članice“ i ne čine razliku ovisno o državi članici ulaska, osobito time što propisuju da posjedovanje važeće dozvole [boravka] iz članka 10. te direktive oslobađa članove obitelji građanina Unije koji nisu državljani države članice od obveze pribavljanja ulazne vize. Tako iz navedenog članka 5. nikako ne proizlazi da bi pravo ulaska članova obitelji građanina Unije koji nisu državljani države članice bilo ograničeno na države članice različite od države članice podrijetla građanina Unije.

(t. 41.)

3.        Članak 35. Direktive 2004/38 o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i [boravak] na području države članice i članak 1. Protokola br. 20 o primjeni određenih aspekata članka 26. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku treba tumačiti na način da državi članici ne omogućuju da, u cilju opće prevencije, od članova obitelji građanina Europske unije koji nisu državljani države članice i koji su nositelji važeće dozvole boravka koju je na temelju članka 10. Direktive 2004/38 izdalo tijelo druge države članice na temelju nacionalnog prava zahtijeva posjedovanje dozvole ulaska, poput EGP obiteljske dozvole (Europski gospodarski prostor), kako bi mogli ući na njezino državno područje.

Naime, s jedne strane, mjere koje nacionalna tijela donesu na temelju članka 35. Direktive 2004/38 s ciljem odbijanja, ukidanja ili opoziva prava koja proizlaze iz te direktive moraju se temeljiti na pojedinačnom ispitivanju predmetnog slučaja. Mjere koje slijede cilj opće prevencije zlouporabe prava ili prijevare svojim automatskim karakterom omogućile bi državama članicama neprimjenjivanje odredbi Direktive 2004/38 te bi povrijedile samu bit temeljnog i pojedinačnog prava građana Unije na slobodno kretanje i boravak na državnom području država članica kao i izvedena prava koja uživaju članovi obitelji tih građana koji nisu državljani države članice.

S druge strane, svrha je članka 1. Protokola br. 20 omogućiti Ujedinjenoj Kraljevini da provjeri ispunjava li osoba koja želi ući na njezino državno područje stvarno uvjete ulaska, i to osobito one propisane pravom Unije. Međutim, članak 1. toj državi članici ne omogućuje da odredi uvjete ulaska za osobe koje imaju pravo ulaska na temelju prava Unije te posebice da im nametne dodatne uvjete ulaska ili pak uvjete različite od onih predviđenih pravom Unije.

(t. 52., 56.‑58., 64., 66. i izreka)

4.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 54.)