Language of document : ECLI:EU:C:2014:2450

Vec C‑202/13

The Queen, na žiadosť: Sean Ambrose McCarthy a i.,

proti

Secretary of State for the Home Department

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

„Občianstvo Európskej únie – Smernica 2004/38/ES – Právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov – Právo vstupu – Štátny príslušník tretieho štátu, rodinný príslušník občana Únie, s povolením na pobyt udeleným členským štátom – Vnútroštátna právna úprava, ktorá podmieňuje vstup na vnútroštátne územie predchádzajúcim získaním povolenia na vstup – Článok 35 smernice 2004/38/ES – Článok 1 protokolu (č. 20) o uplatňovaní určitých aspektov článku 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na Spojené kráľovstvo a Írsko“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. decembra 2014

1.        Občianstvo Únie – Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov – Smernica 2004/38 – Oprávnené osoby – Rodinní príslušníci občana Únie, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín – Podmienka – Občan Únie, ktorý uplatnil svoje právo na voľný pohyb

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38, článok 3 ods. 1)

2.        Občianstvo Únie – Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov – Smernica 2004/38 – Právo na vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie – Právo vstupu obmedzené na iné členské štáty než na členský štát pôvodu občana Únie – Neexistencia

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38, články 5 a 10)

3.        Občianstvo Únie – Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov – Smernica 2004/38 a protokol (č. 20) o uplatňovaní určitých aspektov článku 26 ZFEÚ na Spojené kráľovstvo a Írsko – Právo na vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie – Zneužitie práva alebo podvod – Držba platného pobytového preukazu vydaného uvedeným príslušníkom iným členským štátom – Vnútroštátna právna úprava, ktorá s cieľom všeobecnej prevencie podmieňuje vstup uvedených príslušníkov na vnútroštátne územie predchádzajúcim získaním povolenia na vstup – Neprípustnosť

(Protokol č. 20 k ZEÚ a ZFEÚ; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38, články 10 a 35)

4.        Právo Európskej únie – Zásady – Zákaz zneužitia práva

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 33 – 38)

2.        Ustanovenia o práve na vstup uvedené v článku 5 smernice 2004/38 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov sa týka „členských štátov“ a nezavádza rozlišovanie podľa členského štátu vstupu, najmä pokiaľ stanovuje, že držba platného pobytového preukazu uvedená v článku 10 tejto smernice oslobodzuje rodinných príslušníkov občana Únie, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, od povinnosti získať vstupné víza. Z tohto článku 5 teda nijako nevyplýva, že by právo vstupu rodinných príslušníkov občana Únie, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, bolo obmedzené na iné členské štáty, než je členský štát pôvodu občana Únie.

(pozri bod 41)

3.        Tak článok 35 smernice 2004/38 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ako aj článok 1 Protokolu (č. 20) o uplatňovaní určitých aspektov článku 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na Spojené kráľovstvo a Írsko sa majú vykladať v tom zmysle, že neumožňujú členskému štátu, ktorý sleduje cieľ všeobecnej prevencie, uložiť rodinným príslušníkom občana Únie, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu a sú držiteľmi platných pobytových preukazov vydaných podľa článku 10 smernice 2004/38 orgánmi iného členského štátu, povinnosť v zmysle vnútroštátneho práva získať na to, aby mohli vstúpiť na jeho územie, povolenie na vstup, akým je doklad rodinného príslušníka Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Na jednej strane totiž opatrenia prijaté vnútroštátnymi orgánmi na základe článku 35 smernice 2004/38 týkajúce sa odmietnutia, ukončenia alebo zrušenia práv priznaných touto smernicou musia vychádzať z individuálneho posúdenia konkrétneho prípadu. Opatrenia sledujúce cieľ všeobecnej prevencie zneužívania práv alebo podvodu by vzhľadom na svoju automatickosť umožňovali členským štátom neuplatňovať ustanovenia smernice 2004/38 a boli by v rozpore so samotnou podstatou základného a individuálneho práva občanov Únie voľne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, ako aj s odvodenými právami v prospech rodinných príslušníkov týchto občanov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu.

Na druhej strane článok 1 protokolu č. 20 oprávňuje Spojené kráľovstvo overiť, či osoba, ktorá chce vstúpiť na jeho územie, skutočne spĺňa podmienky vstupu, najmä podmienky upravené právom Únie. Naproti tomu tento článok 1 neumožňuje tomuto členskému štátu určovať podmienky vstupu osôb, ktoré sú oprávnené na vstup v zmysle práva Únie, a najmä uložiť im dodatočné podmienky vstupu alebo iné podmienky, než sú tie, ktoré stanovuje právo Únie.

(pozri body 52, 56 – 58, 64, 66 a výrok)

4.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 54)