Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2012 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-143/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Tymen)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niezamieszczeniu skarżącej na liście osób, które zdały egzaminy na zakończenie szkolenia wpisującego się w ramy procedury certyfikacji oraz żądanie odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia 16 grudnia 2011 r. o niezamieszczeniu skarżącej na liście certyfikowanych urzędników w postępowaniu w sprawie certyfikacji za lata 2010-2011;

W razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia 16 sierpnia 2012 r. oddalającej zażalenie skarżącej;

zasądzenie odszkodowania w kwocie 5000 EUR;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________