Language of document :

Sag anlagt den 16. november 2012 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-142/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne B. Cambier og A. Paternostre)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse vedrørende den ansøgning om anerkendelse af en erhvervssygdom, som sagsøgeren indgav i henhold til vedtægtens artikel 73, hvori det anerkendes, at sagsøgerens vedvarende, delvise invaliditetsgrad er på 20% og hvori datoen for konsolideringen fastsættes til den 25. februar 2010, samt om erstatning af det af sagsøgeren lidte økonomiske og ikke-økonomiske tab.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kommissionen er ansvarlig for tilsidesættelsen af en rimelig frist og for forskellige fejl, som Kommissionen eller dennes tjenestegrene har begået i forbindelse med behandlingen af den ansøgning om anerkendelse af en erhvervssygdom, som sagsøgeren indgav i henhold til vedtægtens artikel 73.

Ansættelsesmyndighedens afgørelser af 11. januar og 7. august 2012, annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren og dennes familie et beløb på 100 000 EUR til erstatning af det ikke-økonomiske tab, som specifikt blev forvoldt sagsøgeren uafhængigt af dennes sygdom.

Det fastslås, at Kommissionen er ansvarlig for de forskellige fejl begået af Kommissionen selv eller af dens tjenestegrene, som har medvirket til, at sagsøgerens sundhedstilstand opstod, vedvarede og forværredes, og Kommissionen tilpligtes følgelig at betale sagsøgeren et beløb på 1 798 650 EUR i erstatning for sagsøgerens økonomiske tab og 145 850 EUR for så vidt angår hans ikke-økonomiske tab og diverse udgifter. Dette samlede beløb kan nedsættes med de 268 679,44 EUR, som sagsøgeren allerede har fået udbetalt i medfør af vedtægtens artikel 73.

Kommissionen tilpligtes at betale renter på 12% af samtlige førnævnte beløb, og dette fra november 2004, som er den dato, hvor sagsøgerens ansøgning i henhold til vedtægtens artikel 73 kunne have været afgjort.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________