Language of document :

Žaloba podaná 3. decembra 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-147/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia týkajúceho sa prevodu žalobcových práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb podľa nových VVU k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov, ako aj prípadné zrušenie rozhodnutia potvrdzujúceho uvedený prevod

Návrhy žalobcuvyhlásiť článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku za protiprávny,zrušiť rozhodnutie z 3. februára 2012 o uplatnení parametrov uvedených vo všeobecných vykonávacích ustanoveniach k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011 na prevod žalobcových práv na dôchodok,prípadne zrušiť rozhodnutie z 11. októbra 2012 potvrdzujúce uvedený prevod,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.