Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 17 октомври 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-145/12)

(Публична служба – Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник – Жалба, подадена по факс в срока за обжалване, удължен с десетдневен срок – Жалба, подадена по пощата в следващите десет дни – Липса на идентичност между едната и другата – Просрочие на жалбата)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, адвокат)

Ответник: Европейска комисия ПредметИскане за отмяна на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателя за осъвременяване на неговата пенсия за инвалидностДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Г-н Marcuccio понася направените от него съдебни разноски.