Language of document : ECLI:EU:F:2013:162

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(toinen jaosto)

17 päivänä lokakuuta 2013

Asia F‑145/12

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Kannekirjelmä, joka on jätetty telekopiona kanteen nostamiselle asetetussa määräajassa, jota on pitkien etäisyyksien vuoksi jatkettu kymmenellä päivällä – Seuraavien kymmenen päivän aikana postitse toimitettu kannekirjelmä – Nämä kaksi kirjelmää eivät vastaa toisiaan – Liian myöhään nostettu kanne

Aihe:      SEUT 270 artiklan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta muun muassa kumoamaan Euroopan komission päätökset, joilla hylättiin hänen 28.8.2011 esittämänsä vaatimus ja 7.3.2012 tekemänsä valitus ja myöntämään hänelle korvausta vahingoista, joita hän väittää kärsineensä näiden päätösten vuoksi. Kannekirjelmä toimitettiin ensin telekopiona 26.11.2012, jolloin toimitettiin asiakirja, joka esiteltiin kannekirjelmän alkuperäiskappaleen jäljennöksenä.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska se ei täytä tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä. Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Tuomioistuinmenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Kanteen nostamisen määräajassa telekopiona toimitettu kannekirjelmä – Asianajajan käsin kirjoittama allekirjoitus, joka eroaa postitse lähetetyssä alkuperäisversiossa olevasta allekirjoituksesta – Seuraus – Telekopion vastaanottamispäivää ei oteta huomioon kanteen nostamisen määräajan noudattamisen arvioimisessa

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta; Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 3 kohta)

Unionin virkamiehiä koskevissa henkilöstöasioissa oikeudenkäyntiasiakirjojen määräysten mukaista toimittamista varten virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan määräyksissä ja muun muassa sen 1 ja 6 kohdassa, joissa sallitaan kannekirjelmän toimittaminen telekopiona, edellytetään, että asianosaisen edustaja allekirjoittaa asiakirjan alkuperäiskappaleen käsin ennen sen toimittamista telekopiona ja että sama alkuperäiskappale toimitetaan virkamiestuomioistuimen kirjaamoon viimeistään seuraavien kymmenen päivän kuluessa.

Näin ollen jos jälkikäteen käy ilmi, että asiakirjan alkuperäiskappaleessa, joka on toimitettu kirjaamoon kymmenen päivän kuluessa telekopiona lähettämisen jälkeen, ei ole samaa allekirjoitusta kuin telekopioidussa asiakirjassa, on todettava, että virkamiestuomioistuimen kirjaamoon on toimitettu kaksi erilaista oikeudenkäyntiasiakirjaa, vaikka kyseessä on saman henkilön allekirjoitus. Koska virkamiestuomioistuimen tehtävänä ei ole sen tarkastaminen, vastaavatko tekstit toisiaan sanatarkasti, on ilmeistä, että kun toisessa asiakirjassa ei ole samaa allekirjoitusta kuin toisessa, telekopiolla toimitettu asiakirja ei ole postitse toimitetun alkuperäiskappaleen jäljennös.

Lisäksi jos telekopiona lähetetyn tekstin toimittaminen ei täytä työjärjestyksen 34 artiklassa asetettuja oikeusvarmuuden edellytyksiä, telekopiona toimitetun asiakirjan toimittamispäivää ei voida ottaa huomioon kanteen nostamisen määräajan noudattamista varten.

(ks. 21, 22 ja 24 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑138/01 R, F v. tilintarkastustuomioistuin, 13.11.2001, 8 ja 9 kohta