Language of document : ECLI:EU:F:2013:162

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

zo 17. októbra 2013

Vec F‑145/12

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby predĺženej o desaťdňovú lehotu z dôvodu vzdialenosti – Žaloba podaná poštou do desiatich nasledujúcich dní – Absencia zhody medzi nimi – Zmeškanie lehoty na podanie žaloby“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou L. Marcuccio navrhuje predovšetkým, aby Súd pre verejnú službu zrušil rozhodnutie Európskej komisie o zamietnutí jeho žiadosti z 28. augusta 2011 ako aj rozhodnutie o zamietnutí jeho sťažnosti zo 7. marca 2012, a priznal mu náhradu škody, ktorú mu tieto rozhodnutia údajne spôsobili. Podaniu originálu žaloby poštou predchádzalo 26. novembra 2012, zaslanie dokumentu označeného ako kópia originálu žaloby faxom

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. L. Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby – Vlastnoručný podpis advokáta odlišný od podpisu nachádzajúceho sa na origináli žaloby zaslanej poštou – Dôsledok – Nezohľadnenie dátumu doručenia faxom na účely posúdenia dodržania lehoty na podanie žaloby

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 34 ods. 1 a 6; služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 3)

V sporoch v rámci verejnej služby Únie na účely riadneho predloženia každého procesného podania, ustanovenia článku 34 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, a najmä jeho odsek 1 a odsek 6, ktorý umožňuje podanie žaloby faxom, ukladá zástupcovi účastníka konania vlastnoručne podpísať originál aktu pred jeho zaslaním faxom a doručiť tento istý originál do kancelárie súdu najneskoršie do nasledujúcich desiatich dní.

Za týchto okolností, ak sa zdá, že sa na origináli podania, ktorý je fyzicky predložený kancelárii do desiatich dní po tom, čo bol zaslaný Súdu pre verejnú službu faxom, nenachádza ten istý podpis ako na uvedenom odfaxovanom dokumente, treba konštatovať, že do kancelárie Súdu pre verejnú službu boli doručené dve rôzne procesné podania, aj keď podpis pripojila tá istá osoba. Keďže Súdu pre verejnú službu totiž neprislúcha, aby overoval, či sa oba texty slovo za slovom zhodujú, je zjavné, že pokiaľ podpis nachádzajúci sa na jednom z oboch dokumentov nie je zhodný s podpisom na druhom z nich, dokument zaslaný faxom nie je kópiou originálu aktu, ktorý bol zaslaný poštou.

Okrem toho pokiaľ zaslanie textu poslaného faxom nespĺňa podmienky právnej istoty vyžadované článkom 34 rokovacieho poriadku, nemožno na účely dodržania lehoty na podanie žaloby zohľadniť dátum zaslania dokumentu poslaného faxom.

(pozri body 21, 22 a 24)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 13. novembra 2001, F/Dvor audítorov, T‑138/01 R, body 8 a 9