Language of document : ECLI:EU:F:2013:162

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 17 oktober 2013

Mål F‑145/12

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna – Ansökan som ingetts per fax inom fristen, förlängd med tio dagar med hänsyn till avstånd – Ansökan som inkommit per post inom tio dagar därefter – Dessa båda ansökningar är ej identiska – Talan har väckts för sent”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Luigi Marcuccio bland annat har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut att avslå hans ansökan av den 28 augusti 2011, samt beslutet att avslå hans klagomål av den 7 mars 2012, och tillerkänna honom skadestånd för den skada som han lidit till följd av besluten. Ett dokument som angavs vara en kopia av originalansökan skickades in per fax, den 26 november 2012, och innan originalansökan inkom per post.

Avgörande:       Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Domstolsförfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Ansökan som ingetts per fax inom fristen – Advokatens handskrivna namnteckning är inte likadan som den som finns på originalansökan vilken skickats per post – Följder – Den dag då faxet inkom beaktas ej vid bedömningen av huruvida fristen för att väcka talan har iakttagits

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 34.1 och 34.6; tjänsteföreskrifterna, artikel 91.3)


Vad gäller korrekt ingivande av inlagor, inom ramen för mål vid Europeiska unionens personaldomstol, krävs enligt bestämmelserna i artikel 34 i personaldomstolens rättegångsregler, och i synnerhet 34.1 och 34.6, som tillåter att ansökan inges per fax, att partens företrädare för hand undertecknar originalet av inlagan innan den skickas in per fax och att originalet inges till personaldomstolens kansli senast tio dagar därefter.

Om det under dessa omständigheter i efterhand visar sig att originalet av inlagan som fysiskt ingetts till kansliet inom tio dagar efter att faxet skickades in inte har samma namnteckning som den som finns på det dokument som skickats in per fax, ska det anses att två olika inlagor inkommit till personaldomstolens kansli även om namnteckningen härrör från samma person. Även om det inte ankommer på personaldomstolen att kontrollera huruvida det ena och det andra dokumentet överensstämmer ord för ord är det uppenbart, när namnteckningen på det ena av de två dokumenten inte är identisk med namnteckningen på det andra dokumentet, att det dokument som skickats per fax inte är en kopia av originalet av inlagan som ingetts per post.

Om det dokument som skickats in per fax inte uppfyller de rättssäkerhetskrav som uppställs i artikel 34 i rättegångsreglerna kan datumet för ingivande av det dokument som skickats in per fax inte beaktas vid bedömningen av huruvida fristen för att väcka talan har iakttagits.

(se punkterna 21, 22 och 24)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 13 november 2001, F mot revisionsrätten, T‑138/01 R, punkterna 8 och 9