Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (esimene koda)

2. august 2016

Kohtuasi F‑146/12

Anne Mommer

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Teistes pensioniskeemides omandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi – Staažilisa ettepanek – Huve mitte kahjustav akt – Hagi ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      Hagi, mis on esitatud ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes, ja millega Anne Mommer palub eelkõige tühistada Euroopa Komisjoni 16. veebruari 2012. aasta ettepaneku, millega komisjon määrab hageja taotlusel lõplikult kindlaks tema pensioniõigusliku staažilisa aastate arvu Euroopa Liidu pensioniskeemis pärast hageja poolt enne liidu teenistusse asumist teistes pensioniskeemides omandatud pensioniõiguste ülekandmist.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Huve kahjustav akt – Mõiste – Staažilisa ettepanek, mis esitatakse eesmärgiga kanda liidu pensioniskeemi üle enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõigused – Välistamine

(Personalieeskirjad, artikli 91 lõige 1)

Staažilisa ettepanek, mis ametnikule tema taotlusel esitatakse eesmärgiga kanda Euroopa Liidu pensioniskeemi üle teises skeemis omandatud pensioniõigused, ei tekita siduvaid õiguslikke tagajärgi, mis mõjutaks otseselt ja vahetult ettepaneku adressaadi õiguslikku olukorda, muutes selgelt tema õiguslikku olukorda. Seega ei saa seda lugeda huve kahjustavaks aktiks personalieeskirjade artikli 91 lõike 1 tähenduses.

(vt punkt 18)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsused, 13.10.2015, komisjon vs. Verile ja Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkt 73; komisjon vs. Cocchi ja Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, punkt 65, ja Teughels vs. komisjon, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punkt 69.