Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Sprawa F‑146/12

Anne Mommer

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Propozycja doliczenia lat uprawniających do emerytury – Akt niewywołujący niekorzystnych skutków – Oczywista niedopuszczalność skargi

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której Anne Mommer żąda głównie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 16 lutego 2012 r., w której Komisja ostatecznie ustala na jej wniosek liczbę lat doliczanych do okresu uprawniającego do emerytury w systemie emerytalnym Unii Europejskiej wynikającą z przeniesienia uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach emerytalnych przed podjęciem służby w Unii.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Skargi urzędników – Akt niekorzystny – Pojęcie – Propozycja doliczenia lat służby uprawniających do emerytury do celów przeniesienia do systemu Unii uprawnień emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w Unii – Wyłączenie

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 91 ust. 1)

Propozycja doliczenia lat uprawniających do emerytury przedstawiona urzędnikowi do celów przeniesienia do systemu emerytalno-rentowego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innym systemie nie wywołuje wiążących skutków prawnych wywierających bezpośredni i natychmiastowy wpływ na sytuację prawną adresata, zmieniając w istotny sposób jego sytuację prawną. Co za tym idzie, nie stanowi ona aktu niekorzystnego w rozumieniu art. 91 ust. 1 regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 18)

Odesłanie

Sąd Unii Europejskiej, wyroki: z dnia 13 października 2015 r., Komisja/Verile i Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, pkt 73; Komisja/Cocchi i Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, pkt 65; Teughels/Komisja, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, pkt 69