Language of document :

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 27. jaanuaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 18. novembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-735/18: Aquind versus ACER

(kohtuasi C-46/21 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (esindajad: P. Martinet ja E. Tremmel, keda abistas advokat B. Creve)

Teine menetlusosaline: Aquind Ltd

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus tervikuna või osaliselt;

kui Euroopa Kohus leiab, et menetlusstaadium seda võimaldab, jätta esimeses astmes esitatud hagi põhjendamatuse tõttu rahuldamata;

teise võimalusena saata kohtuasi tagasi Üldkohtule otsuse tegemiseks vastavalt Euroopa Kohtu otsusele;

mõista nii apellatsioonimenetluse kui ka esimese astme menetluse kohtukulud välja Aquind Ltd-lt.

Väited ja peamised argumendid

Vaidlustatud kohtuotsuses nõustus Üldkohus hageja neljanda ja üheksanda väitega ning tühistas selle alusel Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti (ACER) apellatsiooninõukogu 17. oktoobri 2018. aasta otsuse A-001-2018, jättis hagi ülejäänud osas rahuldamata ning mõistis kohtukulud välja ACERilt. ACER väidab oma apellatsioonkaebuses, et Üldkohus on õigusnormi rikkunud järgmiselt:

Üldkohus on õigusnormi rikkunud seoses ACERi apellatsiooninõukogu teostatava kontrolli põhjalikkusega nii üldiselt kui ka kõnealuses asjas, mis puudutab vigu majanduslikult või tehniliselt keerulistes hinnangutes.

Üldkohus on õigusnormi rikkunud määruse nr 714/20091 artikli 17 lõike 1 punkti b tõlgendamisel.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 714/2009 võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses elektrikaubanduses ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1228/2003 (ELT 2009, L 211, lk 15).