Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht München (Германия), постъпило на 28 януари 2021 г. — Phoenix Contact GmbH & Co. KG/HARTING Deutschland GmbH & Co. KG и Harting Electric GmbH & Co. KG

(Дело C-44/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht München

Страни в главното производство

Молител: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Ответни страни: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG

Преюдициален въпрос

Съвместима ли е с член 9, параграф 1 от Директива 2004/48/ЕО1 практиката на Oberlandesgerichte (германските върховни областни съдилища), компетентни да се произнасят като последна инстанция в производството за постановяване на временни мерки, съгласно която те по принцип отказват да постановят временни мерки за нарушението на патенти, ако спорният патент не е бил потвърден в първоинстанционно производство по възражение или за обявяване на недействителност?

____________

1     Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, 2004 г., стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56).